Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach październik i listopad 2016r. nastąpi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice.

Prace będą polegać na:

- odpowiednim wykorytowaniu drogi pod podbudowy;

- uwałowaniu warstw z kruszywa kamiennego: gruboziarnistej o grubości 15 cm i drobnoziarnistej o grubości 10cm;

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na długości 110m począwszy od drogi powiatowej.