Niesłyszący

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania miejscwowości Wiślica statusu miasta

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania miejscowości Wiślica statusu miasta:

1.Czy wzrosną podatki od nieruchomości?  NIE

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów) i są identyczne zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko - miejską.

2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego?   NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

3.Czy zmianie ulegnie opłata targowa i opłata miejscowa? NIE

Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice, które są identyczne zarówno dla miast, jak i dla wsi.

4.Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata adiacencka?  NIE

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej to wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd, jeżeli Rada stawek nie zmieni, pozostaną one na takim samym poziomie.

5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?  NIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U.2015. poz. 909 z późn.zm) na terenach miast nie wymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

6.Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

  1. dodatki dla nauczycieli:  Nauczyciele NIE stracą dodatków.

Dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm)

  1. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży:  NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

  1. subwencja oświatowa:  NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1687) wagi P1, P2 dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskimi miastach do 5.000 mieszkańców.

7.Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Wiślica, jako miasto będzie miało szerszy dostęp do funduszy unijnych niż obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. lokalne plany rewitalizacji. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Wiślicy otworzą się nowe perspektywy - zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi.

Możliwe będą także projekty polegające na przebudowie dróg, o ile będzie to służyć poprawie, jakości funkcjonowania i dostępności transportu publicznego. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności, czy modernizacja kanalizacji deszczowej w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie wdrażane działanie 2.5 Poprawa, jakości środowiska miejskiego, w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy stanu parków miejskich, lasów

miejskich, a także zanieczyszczonych lub zdegradowanych akwenów wodnych. Nawet, jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać.

Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące do 5 tys. mieszkańców, a w przypadku działań realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się nawet miasta do 20 tys. mieszkańców. Gmina będzie się mogła także ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków pozyskanych przez Lokalną Grupę Rybacką. Tak, więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, powołanie miasta to po prostu większy wachlarz możliwości.

8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać -jak dotąd -ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalność stowarzyszeń?   TAK

Podobnie jak gmina także mieszkańcy miasta Wiślica zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybołówstwa. Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyeliminuje z dostępu do środków Lokalnej Grupy Rybackiej lub Lokalnej Grupy Działania.

9.Czy po zmianie statusu zmienią się (wzrosną) opłaty za media i śmieci?  NIE

Nie jest planowany wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mniej jednak ustawodawca przewiduje możliwość zróżnicowania stawki opłaty w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich (art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.391 z późn.zm.).

10.Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych?   NIE

Liczebność rady gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych. Stanowi o tym art. 17 ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także wzrostu diet radnych.

11.Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza?  NIE

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy (zob. art. 4f ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego).

12.Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?  NIE

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego-zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 391 ze zmianami).