Niesłyszący

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2021

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

„Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017-2021”.

 

  • Podstawa prawna

Na podstawie § 5 a ust.1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz w związku z §2 ust. 3 i § 4 uchwały Rady Gminy Wiślica  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(Święt. z 2010 r. Nr 347 poz.3786).

 

II.        Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017-2021”.

  • Harmonogram konsultacji

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017-2021” można składać w terminie 14 dni od daty ukazania przedmiotowego zaproszenia.

  • Adresaci konsultacji

Opinię, uwagi oraz propozycje w zakresie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017-2021” mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działające na terenie Gminy Wiślica w zakresie określonym w ustawie.

  • Forma konsultacji

Konsultacja odbywa się w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego poniżej formularza na adres , bądź pisemnej na adres Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica z dopiskiem „KONSULTACJE”.

  • Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Gminy Wiślica, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 


                                                                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krzak