Niesłyszący

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Wiślica, dnia 25.11.2016 r.

Oznaczenie sprawy: F.B.I 3252.3.2016 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, oraz zgodnie z Zarządzeniem NR 73/2014 Wójta Gminy Wiślica z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wiślica numer sprawy F.B.I 3252.3.2016  nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 24.11.2016 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Dane wykonawcy

Cena oferty zł

WIBOR 

1 M na dzień  31.10.2016 r.

Stała marża banku

Oprocentowanie kredytu przyjęte do doliczenia kosztów kredytu w ofercie

Kryteria ocena ofert -Cena

1.

Getin Noble Bank S.A

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

87 633,14

1,66 %

1,97 %

3,63

87,09

2.

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju

Ul. Stefana Batorego 1A

28-100 Busko-Zdrój

76 321,16

1,66 %

1,50 %

3,16

100

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój - cena oferty 76 321,16 zł.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Przed podpisaniem umowy Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój dostarczy Zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:

Halina Sokołowska  - nr tel.: 41 3690908

   Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 17.11.2016 roku.

Oznaczenie sprawy: F.B.I 3252.3.2016 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy F.B.I 3252.3.2016 nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Wiślica  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w  wysokości  521 722,40  zł  (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa zł 40/100 gr) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.11.2016 r. do godziny 10:00

1) Karencja  kredytu w spłacie kapitału do dnia 30.01.2019 r.

2) Spłata rat kapitałowych począwszy od  31.01.2019 r. do dnia 29.12.2023 r. w : 59 ratach  po 8 695,00  zł ostatnia rata  8 717,40 zł.

3) Spłata odsetek w ratach miesięcznych począwszy od 29.12.2016 r. naliczane  w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.

W przypadku , gdy  wyznaczone terminy kredytu (bądź  odsetek)  przypadają  w dzień wolnych  od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym  po wyznaczonej dacie  spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

-  i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31 październik  2016 r. tj. 1,66 % .

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu  przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów

- możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

8) Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego. 

4. Proszę o podanie w ofercie cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 EURO, będziemy zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o złożoną ofertę.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena ofertowa.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

8. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.11.2016 r. do godz. 10:00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 Nr sprawy: F.B.I 3252.3.2016 

Nie otwierać przed 24.11.2016 r. godz. 10:10

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Halina Sokołowska – Skarbnik Gminy Wiślica

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Zamawiający zawrze umowę z zapisami istotnych dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – Załącznik Nr 2.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu - POBIERZ 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy POBIERZ 

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy POBIERZ