Niesłyszący

Sesja Nr XX z dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/155/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2033 r.

155.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/156/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

156.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/157/2016 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

157.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/158/2016 -  w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Wiślica.

158.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/159/2016 -  w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Wiślica statusu miasta.

159.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/160/2016 -  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wiślica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica.

160.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/161/2016 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 375/2 położonej w miejscowości Kobylniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

161.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/162/2016 -  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

162.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/163/2016 -  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica".

163.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/164/2016 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2016 rok.

164.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XX/165/2016 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica.

165.pdf