Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Wiślica, dnia 22.12.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.6.2016

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.6.2016 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena

Ocena punktowa

1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

122 449,73

88,06

2

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju,

ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój

107 829,67

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 21.12.2016 roku.

Numer sprawy: OR.271.6.2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.6.2016. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 108 110,96 zł

W terminie do dnia 21.12.2016 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty:

Złożone oferty

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

122 449,73

do 29.12.2023 r.

-

-

2

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój

107 829,67

do 29.12.2023 r.

-

-

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 19.12.2016 roku.

Numer sprawy: OR.271.6.2016.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.6.2016. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

            Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w rozdziale XV „ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” pkt 21) o następującej treści:

„21) Uruchomienie kredytu nastąpi po przedłożeniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 750 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” .

ODPOWIEDŹ   

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanego zapisu przez Wykonawcę w „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” pkt 21) na etapie prowadzonego postępowania, gdyż zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zamawiający jest obowiązany uzyskać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. W związku z powyższym zawarcie umowy o kredyt zostanie  poprzedzone opinią RIO o zdolności spłaty kredytu.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 13.12.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.6.2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 365362 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8, 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): wwwug.wilica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.ug.wislica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.ug.wislica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem
Adres:
Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Numer referencyjny: Or.271.6.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 28.12.2016 r. do godziny 10:00 1) Karencja kredytu w spłacie kapitału do dnia 30.01.2019 r. 2) Spłata rat kapitałowych począwszy od 31.01.2019 r. do dnia 29.12.2023 r. w : 60 ratach po 12 500,00 zł. 3) Spłata odsetek w ratach miesięcznych począwszy od 31.12.2016 r. naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzień wolnych od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopad 2016 r. tj. 1,66 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. 8) Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego. 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 29/12/2023


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.

z 2015 r., poz. 128)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1) Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 2) Kredyt zostanie uruchomiony i postawiony do dyspozycji Zamawiającemu w dniu 28.12.2016 roku do godziny 10:00 3) Okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.01.2019 r. 2. Spłata rat kapitałowych począwszy od 31.01.2019 r. do dnia 29.12.2023 r. w : 60 ratach po 12 500,00 zł. 4) Od wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR 1M dla terminu jednomiesięcznego obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane powiększone o stałą marżę banku w wysokości ...... punktu procentowego. W dniu zawarcia niniejszej umowy stawka WIBOR dla terminu jednomiesięcznego wynosi ........ %, a oprocentowanie w stosunku rocznym kredytu wynosi …........ %. Wysokość stawki WIBOR 1M dla terminu jednomiesięcznego jest ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, to jest pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu to jest ostatniego dnia miesiąca. 5) Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca. 6) Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. 7) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 8) Od udzielonych kredytów Bank nie pobiera prowizji. 9) Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub części, albo zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego w przypadku: a) stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, b) złego stanu majątkowego kredytobiorcy. 10) Okres wypowiedzenia umowy określony w ust. 1 wynosi 30 dni. 11) W przypadku niespłacenia raty kredytu w terminie staje się ona zadłużeniem przeterminowanym i podlega oprocentowaniu na rzecz Banku wg stawki dla kredytów przeterminowanych obowiązującej w okresie za który odsetki nalicza się, aż do czasu całkowitej spłaty kredytu. 12) Roszczenia Banku z tytułu niespłaconego kredytu i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: - koszty sądowe i koszty egzekucji, - odsetki ustawowe, - odsetki należne naliczone za okresy obrachunkowe, - kapitał 13) Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 14) Koszty związane z dokonaniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Kredytobiorca. 15) W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania w Banku kwartalnych sprawozdań dotyczących jego sytuacji finansowo-ekonomicznej. 16) Kredytobiorca upoważnia Bank do dokonywania kontroli i wglądu do źródłowych materiałów i ksiąg, na podstawie których możliwe jest ustalenie realizacji wykorzystania kredytu oraz zdolności kredytowej. 17) Integralna część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i złożona oferta przez bank. 18) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia związany z obsługą kredytu. Wykonawca złoży w dniu zawarcia umowy oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. 19) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 20) Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21/12/2016, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

  • język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI – PDF – POBIERZ  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI – DOC – POBIERZ