Niesłyszący

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2017

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 1_.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 2_.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 3_.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 7_.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 8_.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 10 _.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łączącego zobowiązania pieniężnego.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf

 

13.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin.

PDFzarzadzenie nr 16_.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w trybie " zaprojektuj i wybuduj", zrealizowanych dzięki współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf

 

18. Zarządzenie  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok".

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 29_.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 31_.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarzadzenie nr 32_.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 33_.pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 35_.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 36_.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 37_.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 38_.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 39_.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 40_.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 41_.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 42_.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 43_.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 44_.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 45_.pdf