Niesłyszący

Zmiana regulacji prawnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

     Urząd Gminy Wiślica informuje, że od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r. , poz. 2249) . Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- w art. 83a uchylono obowiązek uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
- w art. 83f  rozszerzono katalog wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów .Zgodnie z nowymi przepisami nie wymaga  m.in. obowiązku uzyskania  zezwolenia na usunięcie drzew  lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Poza tym zezwolenie na usunięcie drzew nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku gatunków szybkorosnących: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

     Nie jest wymagane zezwolenie w przypadku usuwania krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2, jak również  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych.


- w art. 85 przyznano radzie gminy kompetencje do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek;
- w art. 86 rozszerzono katalog wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowiono kompetencje rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego;  
- w art. 89 określono sposób ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu.


      Należy nadmienić, że przed usunięciem drzewa lub krzewu, które nie wymaga zezwolenia organu gminy, zgodnie z przepisami art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, należy upewnić się, czy nie zostaną naruszone inne przepisy zabraniające usuwania drzew lub krzewów w określonych sytuacjach, m.in.:

  • usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków może wymagać zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • usunięcie drzewa lub krzewu może naruszyć zakazy w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową (np. miejsca lęgowe ptaków) – wówczas należy uprzednio uzyskać zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
  • usunięcie drzewa lub krzewu z obszaru objętego formą ochrony przyrody – np. pomnik przyrody, rezerwat przyrody - może wymagać zezwolenia właściwego organu.

     W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m. in. zakaz "umyślnego płoszenia
lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd" (§ 6 ust. 1-3 ww. rozporządzenia). Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów-doc  

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134);
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U.  z 2016 r., poz. 2249).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23)