Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Rusza realizacja projektu pn."Startuj w przedsiębiorczość-dotacje, szkolenia...

Projekt: „Startuj w przedsiębiorczość – szkolenia, dotacje, doradztwo dla mieszkańców
województwa świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO

DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO’’

01 września 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o., WYG CONSULTING SP. z o. o., rozpoczęli realizację projektu ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO’’.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dwóch turach:

I tura: od 29.11.2016 do 09.12.2016 r. (przyjętych zostało 30 osób)

II tura: od 30 grudnia do 31 stycznia 2017 r. (przyjętych będzie 30 osób)

 

Spośród przyjętych 60 osób do projektu, 48 osób zostanie zakwalifikowanych na szkolenie

z zakładania i prowadzenia firmy oraz pisania biznes planu,

następnie po złożeniu biznes planów wyłonionych zostanie 40 osób, które otrzymają dotację na własną działalność gospodarczą.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (w momencie przystąpienia - ukończony 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

a. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane (max. średnie wykształcenie),

b. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Dokumenty potrzebne do zapisu można pobrać ze strony www: www.gdpkrakow.pl/projekty/Startujwprzedsiebiorczosc  lub w Biurze projektu tj.:

a) zał. nr 1 - formularz rekrutacyjny

b) zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

c) zał. nr 3 - oświadczenie o miejscu zamieszkania

d) zaświadczenie z PUP/MUP (w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy)

d) zaświadczenie z KRUS i PUP/MUP (w przypadku osób odchodzących z rolnictwa)

e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 

 a) sesje z doradcą zawodowym mające na celu przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywacji do otrzymania dotacji w wymiarze 4 h/osobę dla 60 osób (w tym 36 kobiet);

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze przed otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące:

- szkolenie „Start w przedsiębiorczość” dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h dla 48 osób (w tym 29 kobiet)

- doradztwo biznesowe w wymiarze 10 h/osobę dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

c) udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 350 zł
dla 40 osób (w tym 24 kobiet);

d) doradztwo biznesowe po otwarciu działalności gospodarczej przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy;

e) wsparcie finansowe po uruchomieniu firmy w wysokości do 1000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy.                                                                   

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel. 572-294-790
e-mail: