Niesłyszący

Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie o  naborze wniosków o  dofinansowanie usunięcia azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica w 2017 r.

     Urząd Gminy Wiślica zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadania: Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest w roku 2017.
     Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Wiślica, zainteresowane usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

     Wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica należy składać w terminie do 10.02.2017r. w Urzędzie Gminy Wiślica,ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

     WAŻNE! Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.