Niesłyszący

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 9/2017

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
    i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
  2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
  3. Wzór oferty o dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  5. Wzór sprawozdania z wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie promocyjnej Gminy Wiślica,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Załączniki:

Zał. Nr 1 - ogłoszenie.doc

Zał. Nr 2 - oferta.doc + harmonogram + kalkulacja

Zał. Nr 3 - umowa.doc

Zał. Nr 4 - sprawozdanie.doc