Niesłyszący

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Nabór na członków Komisji konkursowej

             Wójt Gminy Wiślica zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert.

              Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na konkurs” na Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica lub pocztą elektroniczną, na adres: od dnia 6 luty 2017 do dnia 13 luty 2017 roku do godz. 15:00 – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Wiślica powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2017, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.
2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
4/ przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują, i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica

                                                            

  Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej-doc