Niesłyszący

Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków

Zarządzenie Nr 18/2017

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 20 lutego 2017 r.

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. w następującym składzie:

1. Anna Kafara - Przewodniczący Komisji

2. Edyta Szostak - Zastępca Przewodniczącego

3. Beata Sokołowska - Sekretarz Komisji

§ 2

Do zadań komisji należy:

  1. Analiza złożonych ofert – sprawdzenie pod względem formalnym oraz odrzucenie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie.
  2. Indywidualna ocena punktowa, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Sporządzenie protokołu z prac komisji.
  4. Przedstawienie dokumentacji Wójtowi Gminy Wiślica, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.

§3

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

§4

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak