Niesłyszący

Sesja Nr XXV z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/199/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033

199.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/200/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2017 rok.

200.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/201/2017 -  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

201.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/202/2017 -  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz sieci prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

202.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/203/2017 -  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2016 rok.

203.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/204/2017 -  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017".

204.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/205/2017 -  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

205.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXV/206/2017 -  w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Wiślica.

206.pdf