Niesłyszący

Zapraszenie do składania oferty na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych

Wiślica, dnia 28.04.2016 r.

Oznaczenie sprawy: OR. 271.1.2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu dot.: zapytania ofertowego na  kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych -  wartość szacunkowa nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 z (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) - numer sprawy: znak: OR. 271.1.2017. nazwa zadania: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 27.04.2017 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę

---------------------------------------------------------------------------

1. Oferta Nr 1 – złożona przez - Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko - Zdrój

Ocena punktowa:

1. Cena - Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej                         (za cały okres obowiązywania umowy 60 miesięcy) - 60 000,00 zł  – ocena punktowa - 80 pkt.

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 3,16% na które składają się WIBOR 1M 1,66% i marża Wykonawcy +1,50% -  ocena punktowa – 10 pkt.

3. Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Wiślica oraz rachunkach jednostek podległych -  0,26 % na które składa się WIBID 1M 1,46% i marża Wykonawcy -1,20% - ocena punktowa – 10 pkt.

łączna suma punktów – 100 punktów.

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój - cena oferty 60 000,00 zł.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Przed podpisaniem umowy Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój dostarczy Zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:

Halina Sokołowska  - nr tel.: 41 3690908

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 24.04.2017 roku

Znak sprawy: OR.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA  KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY WIŚLICA

 I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:            Gmina Wiślica

Adres zamawiającego:             Ul. Okopowa 8

Kod Miejscowość:                  28-160 Wiślica

Telefon:                                   41 3690 900

Faks:                                       41 3690901, 41 3792128,

Adres strony internetowej:        www.ug.wislica.pl

Adres poczty elektronicznej:     urząd@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania:              od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

Gmina Wiślica  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

 

Opis przedmiotu zamówienia

           

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Wiślica i  jednostek podległych.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. obsługę bankową i doradztwo bankowe wraz z systemem bankowości elektronicznej,
 2. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
 3. oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Wiślica jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych.

 

2. Informacje ogólne:

 1. Budżet Gminy Wiślica na 2017 rok:
 2. dochody –22 950 410,00 zł,
 3. wydatki –22 950 410,00 zł,
 4. przychody – 643 780,00 zł,
 5. rozchody –643 780,00 zł,
 6. Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych za 2016 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

 

3) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 3 do zapytania.

 

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wiślica obejmuje w szczególności:

 

 • otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych w szczególności:

- dla budżetu Gminy: rachunek bankowy podstawowy,

- dla Urzędu Gminy Wiślica,

 • otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, w szczególności rachunek bankowy depozytowy, rachunek bankowy do wadiów, rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, rachunki pomocnicze (środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki)
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, poza kolejnością na wyznaczonym stanowisku kasowym,

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy, urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. Za wpłaty obce uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (siedzibie, oddziale, filii) od interesantów/podatników na obsługiwane rachunki.

- dokonywanie wypłat gotówkowych przez gminę, urząd gminy i wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu),

 • realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki, w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,
 • sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,
 • udostępnienie na wniosek lub przekazywanie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,
 • udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym:

Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 4 stanowiskach w Urzędzie Gminy Wiślica oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej.  System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,

-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

-  składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,

-  składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,

- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,

- import danych z programów księgowych gminy Wiślica  do systemu bankowości
elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

 • wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
 • sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na wniosek Zamawiającego dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,
 • przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12:00,
 • realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu,
 • prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
 • wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
 • wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Wiślica,
 • możliwość zagospodarowania i lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie na wniosek Zamawiającego lokaty typu Overnight (O/N) z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 100.000,00 zł (100.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) pomnożone przez wskaźnik korekty określony w ofercie, przy czym lokata typu Overnight (O/N) będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego,
 • Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat oraz innych należności Zamawiającego. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego,
 • Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

 

4. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:

4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym

 • w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Wiślica na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,
 • kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Wiślica na poszczególne lata budżetowe,
 • oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – zmienne,
 • oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
 • odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
 • spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Wiślica,
 • Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
 • szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Wiślica uregulowane będą umową,
 • do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy. Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 31.03.2017 rok.

5.         Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Wiślica jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:

 • oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,
 • środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie stawka WIBID 1M i stała w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna),
 • stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty,
 • odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

 • zmiany ilości wymienionych w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do zapytania, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek podległych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy,
 • swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 • zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.

 

2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Wiślica oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Wiślica oddziału lub filii, lub otworzyć swoją placówkę w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W  przypadku braku możliwości otworzenia placówki bankowej na terenie gminy Wiślica:

a) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić codzienne :

- dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy Wiślica do godz.9:00,

- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Gminy Wiślica od godz. 14.00-15.00, lub

b) w ramach usługi zapewni usługę w postaci wpłatomatu i bankomatu w miejscowości Wiślica, umożliwiającego wpłaty i wypłaty gotówki przy użyciu karty.

 

b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 800 do 1500,

c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,

d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,

e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,

f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight,

g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Gminie Wiślica w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych,

h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych działających w jednostkach,

 

3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 2 do zapytania w zakresie:

 • wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości,
 • wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych,
 • wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego,
 • udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
 • lokowania wolnych środków.

UWAGA!!!

Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa.

 

Wspólny słownik zamówień:

 KOD CPV 66110000-4 – usługi bankowe

 KOD CPV 66113000-5 – usługi udzielania kredytu

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 60 miesięcy od daty podpisania umowy

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

2.Wskazane jest aby Wykonawca  świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Wiślica oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Wiślica oddziału lub filii, lub otworzyć swoją placówkę w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

a) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić codzienne :

- dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy Wiślica do godz.9:00,

- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Gminy Wiślica od godz. 14.00-15.00, lub

b) w ramach usługi zapewni usługę w postaci wpłatomatu i bankomatu w miejscowości Wiślica, umożliwiającego wpłaty i wypłaty gotówki przy użyciu karty.

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Stanowisko                  Skarbnik

Imię i nazwisko            Halina Sokołowska     

tel.                               41 3690908

fax.                              41 3690900    

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

6.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

2. Przyjętymi kryteriami oceny ofert są:

A. Cena - Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej – 80%,

B. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 10%

C. Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Wiślica oraz rachunkach jednostek podległych  – 10%

3. Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Wszystkie oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 

 

Kryterium  A

Waga (liczba punktów)

Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej

80

 

Cena obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej stanowi sumę cen obsługi  Gminy Wiślica i jednostek podległych

 

 

Wzór do obliczeń punktowych:

 

P=(Cm-C)/(Cm-Cn)x waga

P – liczba punktów

Cm – najwyższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

Cn – najniższa cena spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – cena zaoferowana w danej ofercie

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najwyższą ceną otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Kryterium  B

Waga (liczba punktów)

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

10

 

Uwaga:          

Dla potrzeb porównania ofert ceny udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBOR 1M liczony na dzień 31.03.2017 r. tj. 1,66 %.

Wzór do obliczeń punktowych:

 

P=(Cm-C)/(Cm-Cn)x waga

P – liczba punktów

Cm – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

Cn – najniższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – oprocentowanie zaoferowane w badanej ofercie

 

Oferta z najniższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

Kryterium  C

Waga (liczba punktów)

Oprocentowanie środków na rachunkach - Gminy Wiślica oraz rachunkach jednostek podległych

10

 

Uwaga:

Dla potrzeb porównania ofert w oprocentowaniu środków na rachunku, oprocentowanie należy podać w oparciu o średni miesięczny WIBID 1M liczony na dzień 31.03.2017. tj. 1,46 %.

 

Wzór do obliczeń punktowych:

P=(Cn-C)/(Cn-Cm)x waga

P – liczba punktów

Cm – najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

Cn – najniższe oprocentowanie spośród wszystkich cen zaoferowanych w ofertach

C – oprocentowanie zaoferowane w danej ofercie

Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma maksymalną liczę punktów w kryterium, oferta z najniższym oprocentowaniem otrzyma zero punktów, pozostałe otrzymają punkty obliczone według powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

„oprocentowanie środków na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej (PLN)”

 

Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru:

 

Sp = A+B+C

Sp – łączna suma punktów

A - liczba punktów badanej oferty w kryterium A

B - liczba punktów badanej oferty w kryterium B

C - liczba punktów badanej oferty w kryterium C

Liczba uzyskanych punktów (suma) dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

#139

7. Przygotowania oferty

1) Ofertę  za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy złożyć na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

7) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica. Na kopercie należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wiślica oraz jednostek podległych.”

Nie otwierać przed 27.04.2017 r. przed godz.14:10

8) Koperta/opakowanie  poza oznaczeniami podanymi wyżej powinna zawierać nazwę, i dokładny adres Wykonawcy.

9) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

8. Miejsce i termin składania /przesłania ofert  i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać/przesłać do dnia: 27.04.2017  do godz.  14:00  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy Wiślica, Ulica: Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój nr 9, I piętro - sekretariat

- Oferty będą otwarte w dniu 27.04.2017  do godz.  14:10  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy Wiślica, Ulica: Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój nr 13, I piętro

9. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

 

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

1.  Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową – Załącznik Nr 2.

3. Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu gminy Wiślica i jej jednostek podległych za rok 2016 – Załącznik Nr 3.

 Zamawiający informuje, że zapytanie nie stanowi podstawy do zawarcia umowy

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż Stanisław Krzak

 

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych wraz z załącznikami  (PDF) - POBIERZ

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wiślica i jej jednostek podległych wraz z załącznikami (DOC) - POBIERZ