Niesłyszący

Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów.