Niesłyszący

Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica

narodowy fundusz.jpeg   logo wfoś min.jpeg   herb_wislica_small.png

 

 

Informacja dot.  zadania ,, Usuwanie azbestu z  budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”

     

 

Gmina Wiślica informuje, że realizacja zadania pn.  ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica” jest dotowana na podstawie umowy dotacji  Nr  87/17 zawartej w dniu 10.05.2017r. z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach. Koszt kwalifikowany ( koszt całkowity) zadania wynosi 18 209,00 zł.  Na  realizację przedmiotowego zadania przyznana została dotacja w wysokości 15 477,65 zł, co stanowi  85%  kosztów kwalifikowanych zadania. Na kwotę dotacji składają się środki WFOŚiGW w Kielcach- 6 373,15 tj. -35% kosztów kwalifikowanych zadania i środki NFOŚiGW w Warszawie- 9 104,50 tj.  -50% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach zadania wykonane będą  prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż  pokryć dachowych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów oraz sam transport i unieszkodliwienie  na składowisku  odpadów. W związku z realizacją zadania, zostanie usuniętych  ok. 37,424 Mg  wyrobów  zawierających azbest.                                      

Podstawowym celem zadania jest stopniowe oczyszczanie terytorium Gminy z azbestu oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest, co  wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców i  stan środowiska naturalnego.