Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Znak: GKIII.6232.4.2017                                                                                                                               Wiślica, dn. 01.06.2017r.

Wykonawca: 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. )   określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy GKIII.6232.4.2017 na świadczenie usług w zakresie zadania ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica” częściowo finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

I.     Przedmiot zamówienia:

,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”-polegające na demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, transporcie zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowaniu i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów w ilości 8,100 Mg  oraz  usuwaniu odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach-transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów w ilości 29,324 Mg.

                                                               

 

Wspólny Słownik Zamówień:

     45262660-5 Usuwanie azbestu

Uszczegółowienie zakresu usługi:

1.Demontaż  pokryć dachowych  zawierających azbest,  transport   zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie  i unieszkodliwienie na składowisku odpadów;  obejmujący: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest  (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) z posesji na przystosowane składowisko odpadów-Dobrów, gm. Tuczępy oraz utylizację.

2.Usuwanie odpadów  zawierających azbest zalegających na posesjach-transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów; obejmujący: zbieranie, pakowanie, załadunek, transport  wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich)
z posesji na przystosowane składowisko odpadów-Dobrów, gm. Tuczępy oraz utylizację.

3.Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter zamówienia ilość odpadów zawierających azbest do  demontażu i  usunięcia  odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach może ulec zmianie. Jednocześnie informuję, że łączna wielkość odpadów zawierających  azbest  do demontażu i usunięcia odpadów zawierających azbest w ramach przedmiotu zamówienia  nie może  przekroczyć ilości określonej  w pkt I przedmiotu  zamówienia
 i w załączonym  wykazie nieruchomości.

4.Wykaz nieruchomości z  których  należy  usunąć odpady zawierające azbest objętych demontażem pokryć dachowych zawierających azbest, transportem zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowaniem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów oraz  usuwaniem odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach-transport, zdeponowanie
 i unieszkodliwienie na składowisku odpadów określa załącznik nr 2.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego   współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

6.Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż pokryć dachowych zawierający azbest, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów oraz na usunięcie odpadów  zawierających azbest zalegających na posesjach-transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów. O terminie tym Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na siedem dni przed planowanym terminem.

7.Jednostką  rozliczeniową z Wykonawcą jest 1 Mg (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) odpadu zawierającego azbest.

8.Ustalanie ilości odbieranych  odpadów zawierających azbest  musi odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i Właściciela nieruchomości o dniu odbioru.

9.Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych, atestowanych urządzeń.

Z czynności tej sporządza się protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników wieczystych) oraz Wykonawcę- po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady,  wskazanie miejsca odbioru,  datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. wagę w Mg.

10.Wykonawca po zakończeniu prac złoży właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu nieruchomości) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania  prac  oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec właścicieli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia oraz osób trzecich za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia.

12.Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

       a) Ustawą z dnia 14 grudnia  2012r.o  odpadach (t.j. Dz.  U  z  2016 r., poz.  1987 z późn. zm.)

        b)Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych     
            (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834  z późn. zm.)

       c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia
          2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
        wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

      d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku
          w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu
          wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
          użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

      e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów          
       dokumentów  stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. z 2014 r., poz.1973)

        f) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 290 z późn. zm.)

13. Termin   płatności  faktury  –  w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

II.Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Wykonawca, w                            ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:  1.Dowód unieszkodliwienia odpadów   tj.   kartę   przekazania   odpadów   wg   wzoru zawartego   w   Rozporządzeniu   Ministra   Środowiska   z dnia   12   grudnia   2014   r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z  2014  r.  poz. 1973)  oraz  kwit  wagowy  ze  składowiska,  potwierdzający  wagę odebranych z Gminy Wiślica wyrobów zawierających azbest.

2.Oświadczenia o  prawidłowości wykonanych prac  związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego   użytkowania   i   usuwania   wyrobów   zawierających   azbest.   (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649
 z późn. zm.),

III.  Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O   udzielenie   niniejszego   zamówienia   mogą   ubiegać   się   wykonawcy,   którzy  spełnia ją następujące warunki:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają obowiązek ich posiadania. – działalność prowadzona na potrzeby wykonania  przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych  uprawnień:

-aktualne zezwolenie na transport  odpadów zawierających azbest, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach  (t.j. Dz.  U  z  2016  r.,  poz.  1987  z  późn.  zm.)  

-umowę z zarządzającym składowiskiem, lub inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwiania na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

2.Posiadać wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunku – załącznik nr 1  do zaproszenia.

3.Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do                wykonania zamówienia zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia
 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy  zabezpieczaniu
 i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216 poz. 1824). Zamawiający  nie   wyznacza   szczegółowego   warunku   w   tym   zakresie.   Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku – załącznik nr 1do zaproszenia.

4.Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej  zapewniającej   wykonanie zamówienia. Zamawiający   nie   wyznacza   szczegółowego   warunku   w   tym   zakresie.   Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawczy o spełnieniu warunku – załącznik nr 1 
do zaproszenia.         

V.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty otrzymają punkty za kryterium „cena”, które zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego
do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem

ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego
w umowie. Informuję,  że  zaproponowane  ceny  będą  porównane  z  innymi  ofertami.
 Z  firmą,  która przedstawi  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana  umowa.  Od  decyzji  zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik
nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni
z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 16.06.2017 r. do godz. 9.00, pisemnie na adres siedziby Zamawiającego – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat,
w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta dla Zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica na zadanie pn.:

,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”

Nie otwierać przed 16.06.2017 r. godz. 9.00

VII. Miejsce i czas otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte dnia: 16.06.2017 r., o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd  Gminy Wiślica,  ul. Batalionów  Chłopskich 62,  28-160 Wiślica, pokój nr  8-9,

 – I piętro

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

 Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 - Monika Jagielnik tel. (41) 3690919

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

IX. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

XII. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1) Formularz ofertowy.

2) Wykaz nieruchomości z których należy usunąć wyroby zawierające azbest.

3) Projekt umowy. 

                                         ______________________

                                           Kierownik zamawiającego