Niesłyszący

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

z  otwarcia ofert  na  usuwanie  azbestu z  budynków  mieszkalnych  oraz  gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica zgodnie z  zaproszeniem  do  złożenia oferty w postępowaniu,  znak: GKIII.6232.4.2017,z dnia 01.06.2017 roku.        

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.06.2017 roku do godz. 9oo wpłynęły 3 oferty  na realizację zadania: ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica” częściowo  finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Oferty zostały komisyjnie otwarte w dniu 16.06.2017r, o godz. 9.10.

Oferenci  przedłożyli następujące oferty na wykonanie  w/w zadania:

1.Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy- 12 406,64 zł brutto.
2.PHUP „EURO-GAZ” Sp.j. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny -13 470,80 zł brutto,
3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Budowlano-Handlowe EKO  Paweł Michalski, Mikułowice 261, 28-100 Busko Zdrój-  13 678,98 zł brutto

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyło Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, które zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie  o wartości łącznej brutto 12 406, 64 zł brutto.         

Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Wiślica, dnia 20.06.2017r.