Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

ZMIANA PRZEPISÓW DOT. USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Wiślica uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U z 2017r.,  poz. 1074).

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadkach o których mowa w art. 83f  ust1 pkt 3a, tj. usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są  usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, konieczne jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie gminy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię i nazwisko wnioskodawcy,

2.oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo,

3.rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokona oględzin zgłaszanych drzew w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin  może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia tych drzew. Przed upływem tego terminu organ może natomiast wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli  organ   nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury  zgłoszenia, –– organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości wymagane jest również mw przypadku gdy nieruchomość ta:

-stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

-stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych.

Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku usunięcia drzewa  pomimo sprzeciwu organu  i  bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane) organ wymierza administracyjną karą pieniężną.


Zgodnie z ustawą-Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, różnicując je ze względu na: rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Nowelizacja przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli.

W myśl nowej ustawy, od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia  na usunięcie zwolnione są:

1.drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50cm-w przypadku pozostałych gatunków drzew;
2.  krzewy rosnące w skupisku  o powierzchni do 25 m2;
3. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
4. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
5. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
7. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Jednocześnie przypominamy, że nowe przepisy o ochronie przyrody nie zwalniają z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej - okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października.  Bezwzględnie nie wolno wycinać drzew z gniazdami lub budkami lęgowymi. Niszczenie siedlisk ptaków, czyli gatunków chronionych jest łamaniem prawa.

Należy pamiętać również o tym, iż  na obszarze Parku  krajobrazowego i chronionego krajobrazu zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej  lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub wodnego lub budowy , odbudowy, utrzymania remontów  lub naprawy urządzeń wodnych.