Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 30.08.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.3.2017

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2017, Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zadanie Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018, dla  – Zadania Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 

 za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

cena brutto oferty na w/w zadanie - 28 680,34 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 34/100)

 

Uzasadnienie

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, tj. firma Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka pismem z dnia 29.08.2017 r. odstąpiła od podpisania umowy w zakresie w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wyłoniony Wykonawca i jego oferta spełniają wymogi formalne.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 22.08.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.3.2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2017. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

1. Zadanie Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Wybrany Wykonawca

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

 

2. Zadanie Nr 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci

Wybrany Wykonawca

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

3. Zadanie Nr 3 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.

Wybrany Wykonawca

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

4. Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

Wybrany Wykonawca

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

5. Zadanie Nr 5 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

Wybrany Wykonawca

Przewóz Osób „ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

6. Zadanie Nr 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Gorysławice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci

Wybrany Wykonawca

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

7. Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Wybrany Wykonawca

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty na zadania:

Zadanie Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

3. Oferta Nr 4 złożona przez:

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 71,76 pkt

Łaczna punktacja 71,76 pkt

 

4. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 89,95 pkt

Łaczna punktacja 89,95 pkt

 

Zadanie Nr 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 62,35 pkt

Łaczna punktacja 62,35 pkt

 

3. Oferta Nr 4 złożona przez:

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 93,43 pkt

Łaczna punktacja 93,43 pkt

 

4. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

 

Zadanie Nr 3 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 78,99 pkt

Łaczna punktacja 78,99 pkt

 

3. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 76,56 pkt

Łaczna punktacja 76,56 pkt

 

4. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

 

Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

3. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 83,47 pkt

Łaczna punktacja 83,47 pkt

 

4. Oferta Nr 4 złożona przez:

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 65,26 pkt

Łaczna punktacja 65,26 pkt

 

5. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 93,44 pkt

Łaczna punktacja 93,44 pkt

 

6. Oferta Nr 7 złożona przez:

Nieregularny Przewóz Osób Dariusz Opozda, ul. Waryńskiego 20, 28-100 Busko-Zdrój

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 77,99 pkt

Łaczna punktacja 77,99 pkt

 

Zadanie Nr 5 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 90,41 pkt

Łaczna punktacja 90,41 pkt

 

3. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 96,76 pkt

Łaczna punktacja 96,76 pkt

 

4. Oferta Nr 5 złożona przez:

Przewóz Osób „ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

 

5. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 71,38 pkt

Łaczna punktacja 71,38 pkt

 

Zadanie Nr 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Gorysławice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 69,80 pkt

Łaczna punktacja 69,80 pkt

 

3. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 99,44 pkt

Łaczna punktacja 99,44 pkt

 

4. Oferta Nr 4 złożona przez:

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 97,25 pkt

Łaczna punktacja 97,25 pkt

 

5. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

 

6. Oferta Nr 7 złożona przez:

Nieregularny Przewóz Osób Dariusz Opozda, ul. Waryńskiego 20, 28-100 Busko-Zdrój

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 54,44 pkt

Łaczna punktacja 54,44 pkt

 

Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

Oferta Wykonawcy odrzucona.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 69,80 pkt

Łaczna punktacja 69,80 pkt

 

3. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 99,44 pkt

Łaczna punktacja 99,44 pkt

 

4. Oferta Nr 4 złożona przez:

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 68,69 pkt

Łaczna punktacja 68,69 pkt

 

5. Oferta Nr 6 złożona przez:

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

Kryterium oceny – cena

Ocena punktowa 100 pkt

Łaczna punktacja 100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta na zadanie od Nr 1 do 7.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

 

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 89, ust 1, pkt. 7b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)

Uzasadnienie faktyczne

Wadium nie zostało wniesione przez Wykonawcę na zadanie od Nr 1 do 7.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 10.08.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.3.2017

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2017, Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zadanie od 1do7:

  - 80 000,00 zł brutto – są to środki zabezpieczone do 31.12.2017 roku.

 

W terminie do dnia 10.08.2017 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty na niżej wymienione zadania::

  1. Zadania Nr 1- Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.
  2. Zadania Nr 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków  wraz z opiekunem dowożonych dzieci
  3. Zadania Nr 3 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki  wraz z opiekunem dzieci.
  4. Zadania Nr 4 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.
  5. Zadania Nr 5 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.
  6. Zadania Nr 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Gorysławice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci.
  7. Zadania Nr 7 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce  wraz z opiekunem dzieci.

Złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

 

 

Zadanie Nr 1

 

Zadanie Nr 2

Zadanie Nr 3

 

Zadanie Nr 4

 

Zadanie Nr 5

 

Zadanie Nr 6

 

Zadanie Nr 7

 

1

Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060 Chęciny

28 274,00

16 964,64

16 964,64

16 964,64

26 254,80

16 964,64

16 964,64

2

Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard s.c, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

-

-

33 929,28

25 043,04

27 506,95

25 043,04

25 043,04

3

Przewóz Osób Dariusz Wojtasik, Partyzantów 21/16, 28-500 Kazimierza Wielka

25 796,65

46 000,13

35 000,79

30 000,41

25 699,41

17 578,00

17 578,00

4

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

35 948,88

30 697,92

-

38 372,40

-

17 974,44

25 446,96

5

Przewóz Osób „ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

-

-

-

-

24 869,35

-

-

6

Nowak Jarosław Celiny 1A, 26-020 Chmielnik

28 680,34

28 680,34

26 800,09

26 800,09

34 842,14

17 479,64

17 479,64

7

Nieregularny Przewóz Osób Dariusz Opozda, ul. Waryńskiego 20, 28-100 Busko-Zdrój

-

-

-

32 109,62

-

32 109,62

-

 

Termin wykonania od 04.09.2017 roku do 22.06.2018

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – 30 dni

 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 02.08.2017 roku.

Znak sprawy; OR.271.3.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 562012-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8 , 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, , e-mail urzad@ug.wislica.pl, , faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.ug.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.ug.wislica.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018.
Numer referencyjny: OR.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2017/2018 i tym samym liczba dni wykonania usługi wynosi 187 dni.
II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60170000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-22
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załcznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2)- SIWZ jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 7 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 500,00 zł, słownie: pięcset zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 900,00 zł, słownie: dziewięcset zł. 5) dla zadania nr 5 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 6) dla zadania nr 6 w wysokości: 500,00 zł, słownie: pięćset zł. 7) dla zadania nr 7 w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium -- Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2017/2018, Zadanie Nr……..(wpisać nr zadania, na które wnoszone jest wadium) " 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - w zakresie ewentualnego wykonania – robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:1

 

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 54 osób. 2. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

 

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Szczytniki - Górki - Szczerbaków wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Szczytniki - Górki - Szczerbaków - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 50 osób. 2. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:3

 

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kobylniki wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Kobylniki (początek trasy od posesji nr domu 83) - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 48 osób. 2. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:4

 

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 55 osób. 2. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5

 

Nazwa:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Łatanice (dojazd do posesji nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 19 osób. 2. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 3. Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:25: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6

 

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Gorysławice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Wiślica - Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:30, długość trasy około 18 km, liczba dzieci na trasie około - 57 osób. (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. 2. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00

Część nr: 7

 

Nazwa:

 

 

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości : Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce wraz z opiekunem dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Trasa: Wiślica, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina, Jurków, Stawiszyce rozpoczęcia odwozu godzina 15:15, długość trasy około 21 km, liczba dzieci na trasie około - 44 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. 2. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – POBIERZ

2. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – POBIERZ

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCYO SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU -  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - POBIERZ

4. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ - POBIERZ

5. PROJEKT UMOWU - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - POBIERZ