Niesłyszący

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Wiślica, dnia 31.08.2017 r.

Oznaczenie sprawy: RS.215.05.2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.05.2017 nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji  projektowej w  zakresie  budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza - Kawczyce: od działki nr  Hołudza: 177/2 do granicy gminy Wiślica.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 28.08.2017 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Dane wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Cena oferty brutto (zł)

Kryteria ocena ofert -Cena

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Spółka z o.o.

Ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

9 000,00

11 070,00

100,00

brak

2.

AKAWAI Marcin Traczyk

Ul. Zagórska 195/3

25-346 Kielce

29 400,00

36 162,00

30,61

brak

3.

RRS- Projekt Radosław Szlichta

Ul. Leśna 8

27-660 Koprzywnica

16 220,00

19 950,60

55,49

brak

4.

Konsorcjum firm:

AQUADUCTUS

Biuro Realizacji Inwestycji   mgr inż. Michał Münnich i Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska – Münnich

Niestachów 294

26-021 Daleszyce   

15 000,00

15 000,00

73,80

brak

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” sp. z o.o  ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce         - za cenę brutto – 11 070,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” sp. z o.o  ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.

W tej sprawie proszę kontaktować się z: Waldemar Błachut - nr tel.: (41) 3690911

 

 

                                                                  Wójt Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 


Wiślica, dnia 18.08.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: RS.215.05.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.05.2017 nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji  projektowej w  zakresie  budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza - Kawczyce: od działki nr  Hołudza: 177/2 do granicy gminy Wiślica i Busko Zdrój.

1. Zamówienie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji  projektowej w  zakresie  budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza - Kawczyce

2. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji  projektowej w  zakresie  budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza - Kawczyce  obejmującej:

Uzyskanie  wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, uzgodnień branżowych wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do opracowania, a następnie zatwierdzenia dokumentacji  przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.

Obowiązek ten projektant realizuje poprzez opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami oraz złożenie ich do właściwych organów na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Pełnomocnictwa.

Opracowanie  kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/usługi: 

3.1 Opracowanie  dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót ;
- od dnia podpisania umowy do 2017-12-31

3.2 Uzyskanie  prawomocnego pozwolenia na budowę

- od dnia podpisania umowy do 2018-02-28

4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik Nr 2 do przedmiotowego zaproszenia. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

7. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia: 28.08.2017 r do godz. 12.00, na adres siedziby Zamawiającego – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta dla Zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Wykonanie dokumentacji  projektowej w  zakresie budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza - Kawczyce

Nie otwierać przed 28.08.2017 r. godz. 12.10

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30000 EURO, Gmina Wiślica będzie zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z póź.zm.) Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na  „Wykonanie dokumentacji  projektowej w  zakresie budowy odcinka wodociągu długości 630 mb Hołudza – Kawczyce” w oparciu o złożoną ofertę.

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych:

- Waldemar Błachut tel. (41) 3690911 - w sprawach merytorycznych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Projekt umowy – załącznik nr 2

3. Mapa sytuacyjna – załącznik nr 3

Wójt Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - POBIERZ  

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ 

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWYPOBIERZ 

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 – MAPA SYTUACYJNA POBIERZ