Niesłyszący

Kolektory Słoneczne

KOLEKTORY SŁONECZNE

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

kolektory_duzy.jpeg

 

    Gmina Wiślica wraz z 9-cioma gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego realizuje projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

    W projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem, tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.

    Warunki uczestnictwa danego budynku mieszkalnego w projekcie

 

 • lokalizacja budynku mieszkalnego, dla a którego montowany będzie układ solarny, na terenie Gminy Wiślica,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań, w szczególności zobowiązań podatkowych, właściciela(i) budynku wobec gminy,
 • dokonanie przez właściciela(i) wpłaty darowizny na rzecz Gminy Wiślica, z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska, na wyodrębniony rachunek bankowy,
 • złożenie przez właściciela(i) budynku prawidłowo wypełnionego wniosku do
 • Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica,
  • podpisanie przez właściciela(i) z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązku stron, związane z realizacją Projektu.
      Projekt będzie realizowany w latach: 2012 - 2015.
      Projekt przewiduje trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:
  1. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
  2. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób,
  3. w budynkach mieszkalnych , które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób.
  Uwaga!
      Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.
  Obszary wsparcia programu:
  1. bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
   • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
   • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
  2. środowisko i infrastruktura:
   • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);
   • poprawa publicznych systemów transportowych;
   • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
  3. sektor prywatny:
   • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
   • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
  4. rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
   • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
   • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).
  Geneza projektu

      W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie "Kolektory słoneczne", podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

      W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Dokument ten stanowił wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego - Środowisko i infrastruktura.

      Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku.

      Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) - szczegółowego wniosku wraz z załącznikami - m.in. studium wykonalności projektu.

      Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

      W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

      Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r. 

      W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.


   
  UWAGA !!!

      Projekt pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" jest na etapie przygotowania przez Gminę Busko-Zdrój dokumentacji przetargowej na wyłonienie Firm wykonawczych. W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez Firmy "solarów" w ramach naszego projektu, Gmina Wiślica informuje, iż nie upoważniła żadnej z Firm do kontaktów z mieszkańcami deklarującymi udział w naszym projekcie, ani tym bardziej do pobierania jakichkolwiek środków finansowych.

    

  W wyniku przetargu w gminie Busko Zdrój został wyłoniony Generalny Wykonawca zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego wraz z wykonaniem systemu monitorującego, szkoleniami przyszłych użytkowników oraz modelową instalacja solarną jako element promocji projektu" w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego
  i pińczowskiego". Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm:

  Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR" Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – LIDER KONSORCJUM
  ECO-TEAM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa – PARTNER KONSORCJUM