Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach wrzesień-październik zostanie przeprowadzona przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki

Zakres prac obejmie dwa odcinki. Na pierwszym z nich, mającym długość 320 metrów, zostaną wykonane następujące roboty:

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu;

- wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy 6 cm;

- podczyszczenie rowów wraz z uzupełnieniem poboczy.

Drugi odcinek, mający długość 180 metrów, zostanie poddany następującym pracom:

- położenie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm;

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu;

- wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o grubości 6 cm oraz wykonanie zjazdów na posesje.

Wykonanie wyżej wymienionych prac przyczyni się do ogólnej poprawy drogowej infrastruktury gminnej, jak również tej, znajdującej się na terenie sołectwa Górki.