Niesłyszący

Uczeń na wsi

 

 

panstwowy_fundusz_rehabilitacji_small.jpeg

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

 • gminy wiejskie,

lub

 • obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Informacje ogólne

 1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

 1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

 1. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 2. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
 1. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały) ,
 3. dojazdów do szkoły.
 1. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

II.    Tryb składania wniosków

 1. Gmina zakwalifikowana przez PFRON do realizacji programu ustala i ogłasza termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki. W ogłoszeniu gmina wskazuje jednostkę organizacyjną, która w jej imieniu przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
 2. Po ogłoszeniu przez Gminę naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni  uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września każdego roku realizacji programu.
 3. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedur. Wnioski będą dostępne w Gminie oraz na stronie www.pfron.org.pl
 4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
  1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
  2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
  3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
  4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu  i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
  5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
 5. Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia.
 6. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie gminy dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.
 8. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.
 10. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.
 11. Fundusz nie uczestniczy w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
 12. W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.
 13. Gmina która została zakwalifikowana do realizacji obszaru A programu może określić dodatkowo szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach obszaru A programu, zgodne z celami i zasadami programu.
 14. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
 15. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (wystawionych na ucznia niepełnosprawnego lub rodzica/opiekuna prawnego faktur VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty).

Uwaga! Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w czasie trwania zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego objętego dofinansowaniem.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie przerwy wakacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku o dofinansowanie.

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest prawidłowe rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku.
 2.  

Wnioski dostępne są w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Wiślicy, ul.Plac Solny 32,   tel. 041 379 - 21 -94

Wniosek:  PDFWniosek.pdf (133,56KB)

Oswiadczenie o dochodach: PDFOswiadczenie o dochodach.pdf (49,96KB)