Niesłyszący

Rewitalizacja-OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU...

 

 

                                                                         Wiślica, dn. 19.10.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP

do wspólnej realizacji projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

W dniu 18.10.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18 września 2017r. dostępne pod linkiem:

http://wislica.pl/1913/rewitalizacja-ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-przedsiebiorcy-z-sektora-msp-do-projektu.html

wpłynęła tylko 1 oferta firmy pn.  ROBUD Robert Bochenek z siedzibą: ul. Okopowa 17,
28-160 Wiślica.

Przedmiotowa oferta była poprawna pod względem formalnym i uzyskała 24 pkt. w ocenie merytorycznej, w związku z czym została wybrana do wspólnej realizacji projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”.

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                                     /-/ Stanisław Krzak

 


OGŁOSZENIE

           Z związku z brakiem ofert w terminie od 19.09.2017 r. do 11.10.2017 r.  w otwartym naborze Partnera – Przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” Gmina Wiślica jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przedłuża termin otwartego naboru partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis) do dnia 18.10.2017 r. (do godz. 12.00)

Wiślica, dn. 11.10.2017r.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                              /-/ Stanisław Krzak

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

Gmina Wiślica jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji (miejscowość Wiślica) określonym w Programie Rewitalizacji na lata 2016-2026 dla Gminy Wiślica dostępnym pod linkiem:

http://wislica.pl/download/attachment/9700/program-rewitalizacji.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 19.09.2017r. do 11.10.2017r. (do godz. 14:30)

Wiślica, dn. 18.09.2017r.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                              /-/ Stanisław Krzak

 

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Wiślica z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

Załącznik Nr 1 Zarządzenia - Regulamin 

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy partnerskiej.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie MŚP.

Załącznik nr 4 - Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Załącznik nr 8 - Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej.

Załącznik nr 9 - Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie została rozpoczęta/nie zostanie rozpoczęta przed dniem złożenia przez Gminę Wiślica wniosku o dofinansowanie projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”.

Załącznik nr 10 - Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

Załącznik nr 11 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik nr 12 - Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.