Niesłyszący

Realizacja projektu ,,Dotacje na start”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w dniu 21 lipca 2017 zawarł  umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu ,,Dotacje na start”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4 082 533,05 PLN

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej w formie samozatrudnieniania przez 75 Uczestników projektu.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów:

Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,
Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,
Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,
Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,
Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,
Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,
Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

W ramach projektu zapewniamy:

  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
  • Dotację inwestycyjnąw wysokości do 25 000 zł, przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% ww. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
  • Wsparcie pomostowe do wysokości 1 800,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia.

Doradztwo biznesowe dla nowo założonych w ramach projektu firm.

Działania prowadzone będą w trzech edycjach:

  • I – październik 2017 r.
  • II – styczeń 2018 r.
  • III – kwiecień 2018 r.

Informacji o projekcie udziela:

Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 09

Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, tel. 41 378 13 16.

 

Wartość projektu to 4 198 719,00 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 4 082 533,05 PLN.