Niesłyszący

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

 

Wiślica, dnia 25.10.2017  r.

Oznaczenie sprawy: RS.215.06.01.2017

                                                                                        

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8, numer sprawy RS.215.06.01.2017 nazwa zadania: „Remont budynku strażnicy OSP w Kobylnikach w zakresie wykonania elewacji wschodniej ściany budynku wraz z dociepleniem”.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 25.10.2017 roku do godziny 9:00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Dane wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Cena oferty brutto (zł)

Kryteria ocena ofert -Cena

Uwagi

1.

Zakład Usług Budowlanych

Paweł Poniewierski

Ul. Słowackiego 23

28-100 Busko - Zdrój

 

20 329,42

 

25 005,19

 

100

-

2.

„BUDIMAX” Zakład Remontowo – Budowlany Jakub Bonar
ul. Szkolna 18 A 28-131 Solec - Zdrój

 

21 223,17

 

26 104,50

 

95,79

-

3.

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński
Wolica 33 28-100 Busko - Zdrój


20 900,00


25 707,00


97,27

-

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyła firma Zakład Usług Budowlanych Paweł Poniewierski ul. Słowackiego 23 28-100 Busko–Zdrój - za cenę brutto -25 005,19 zł.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą Zakład Usług Budowlanych Paweł Poniewierski ul. Słowackiego 23 28-100 Busko–Zdrój.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:Waldemar Błachut – nr tel.:413690911

Wójt Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 


Wiślica, dnia 20.10.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: RS.215.06.01.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.06.01.2017 nazwa zadania: „Remont budynku strażnicy OSP w Kobylnikach w zakresie wykonania elewacji wschodniej ściany budynku wraz z dociepleniem” do wykonania w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

W związku z planowanym wykonaniem remontem budynku strażnicy w miejscowości Kobylniki zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania są:

- Roboty remontowe elewacji zewnętrznej

2. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót remontu budynku strażnicy OSP w Kobylnikach w zakresie wykonania elewacji wschodniej ściany budynku wraz z dociepleniem stanowiący Załącznik Nr 2  do przedmiotowego zaproszenia.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kodów CPV;   

45000000-7 – Roboty budowlane

Rozwiązania równoważne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia, materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia.

3. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15.11.2017 roku.

4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.

5. Informuję, że zaproponowana cena za całość przedmiotu zamówienia będzie porównane
z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

7. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę otrzymania przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 25.10.2017 r. do godz. 9.00, na adres – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

Remont budynku strażnicy OSP w Kobylnikach w zakresie wykonania elewacji wschodniej ściany budynku wraz z dociepleniem”

Nie otwierać przed 25.10.2017 r. godz. 9.10

 

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel.  41 3690903  - w sprawach proceduralnych

- Waldemar Błachut tel. 41 3690911 – w sprawach merytorycznych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową zależnie od decyzji zamawiającego.

3) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy - Załącznik Nr 3 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

4) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Przedmiar robót – Załącznik Nr 2.

3. Projekt umowy – Załącznik Nr 3.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - POBIERZ 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ 

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – PRZEDMIAR ROBÓTPOBIERZ

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT UMOWY POBIERZ