Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach listopad-grudzień zostanie przeprowadzona przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki.

Zakres prac obejmie odcinek o długości 265 metrów. Zostaną wykonane następujące roboty:

- korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne;

- ułożenie warstwy odsączającej;

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień średniej grubości);

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień drobny);

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym;

- podczyszczenie istniejącego rowu z uzupełnieniem poboczy.

Wykonanie wyżej wymienionych prac przyczyni się do ogólnej poprawy drogowej infrastruktury gminnej, jak również tej, znajdującej się na terenie sołectwa Górki.