Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów

 

Herb województwa świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i realizuje działania mające na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji osób będących w jesieni życia.


W skład rady wchodzą przedstawiciele:
- Gminnych Rad Seniorów,
- Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
- Niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów, prowadzonych przez samorząd itp.

Kandydat na członka Rady musi:  
- być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę lub być członkiem nie zrzeszonej grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów, prowadzonych przez samorząd itp.;   
- wyrazić zgodę na kandydowanie;
- korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
- wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym;  


Członków Rady powołuje się na okres kadencji Rady, która  trwa 2 lata licząc od dnia powołania. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego dokumentu), a następnie przesłanie lub złożenie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić zapis: „Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów”.  Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne nie zostaną rozpatrzone.