Niesłyszący

Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

Wiślica, dnia 12.12.2017 r.

Oznaczenie sprawy: F.B.I 3052.10.2017 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu dot.: zapytania ofertowego na  zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - wartość szacunkowa nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 z (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; z późn. zm.) - numer sprawy: F.B.I 3052.10.2017  nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 11.12.2017 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę

---------------------------------------------------------------------------

1. Oferta Nr 1 – złożona przez - Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko – Zdrój – cena oferty 92 932,17 zł

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój - cena oferty 92 932,17 zł.

Ocena punktowa:

Cena – 100 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Przed podpisaniem umowy Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój dostarczy Zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:

Halina Sokołowska  - nr tel.: 41 3690908

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

__________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 01.12.2017roku.

Oznaczenie sprawy: F.B.I 3052.10.2017 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy F.B.I 3052.10.2017  nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Wiślica  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w  wysokości  643 780,00  zł  (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące  siedemset osiemdziesiąt złotych ) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 20.12.2017 r. do godziny 10:00

1) Karencja  kredytu w spłacie kapitału do dnia 30.01.2020 r.

2) Spłata rat kapitałowych począwszy od  31.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r. w : 59 ratach  po 10 750 ,00  zł ostatnia rata  9 530,00 zł.

3) Spłata odsetek w ratach miesięcznych począwszy od 29.12.2017 r. naliczane  w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.

W przypadku, gdy  wyznaczone terminy kredytu (bądź  odsetek)  przypadają  w dzień wolnych  od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym  po wyznaczonej dacie  spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

-  i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30. 11.2017 r. tj. 1,66 % .

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu  przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów

- możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

8) Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego. 

2. Prosimy o podanie w ofercie cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

3. Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami zgodnie z kryterium oceny ofert. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

4. Informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 EURO, będziemy zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579;z późn. zm.). Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o złożoną ofertę.

5. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena ofertowa.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy, podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

6. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia:  11.12.2017 r. do godz. 10:00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 Nr sprawy: F.B.I 3052.10.2017 

Nie otwierać przed 11.12.2017 r. godz. 10:10

7. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Halina Sokołowska – Skarbnik Gminy Wiślica

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

8. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od dnia składania ofert.

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Zamawiający zawrze umowę z zapisami istotnych dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

11. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

mgr. inż Stanisław Krzak

 

 

Załącznik Nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

1. Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:           ................................................

                       

Siedziba:         ................................................          

                       

Adres poczty elektronicznej:              ...............................................                      

Strona internetowa:                ...............................................                      

Numer telefonu:                     ……........................................         

Numer faksu:                         ………....................................         

Numer REGON:                     ...............................................

Numer NIP:                           ................................................         

 

2. Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wiślica

 

3. Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579;z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy F.B.I 3052.10.2017, nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oferujemy:

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty za:

 

Cena ofertowa .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Przy zastosowaniu:

WIBOR  1 M na dzień  30.11.2017 r.  – 1,66%

Stała marża banku                             ………..%

Oprocentowanie kredytu przyjęte do obliczenia kosztów kredytu w ofercie ………..%

 

4. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

wybór oferty będzie *nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. Oświadczam, że:

1) Powyższa cena ofertowa za wykonanie całości zamówienia określonego w zaproszeniu do złożenia oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

2) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty Zamawiającego i uznaję/-my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,

3) Oświadczam/-y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4) Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31. 12.2024 roku.

5) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

6. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące w szczególności:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

 

.................................................................................

                                                                                                                                                 (pieczęć i  podpis wykonawcy)

 

 

Załącznik Nr 2

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

Istotne postanowienia umowne do umowy o kredyt zawartej  w dniu…………………….. w………………………… pomiędzy Bankiem w ……………………………………..

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

zwany dalej Bankiem

a Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

reprezentowaną przez:

1. Stanisław Krzak – Wójt Gminy

2. Halina Sokołowska – Skarbnik Gminy

zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej treści:

§1.

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, kredytu długoterminowego w wysokości 643 780,00  zł  (słownie:  sześćset czterdzieści trzy tysiące  siedemset osiemdziesiąt złotych )

§2.

Kredyt zostanie uruchomiony i postawiony do dyspozycji Zamawiającemu w dniu 20.12.2017 roku do godziny 10:00

§3.

1. Okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.01.2020 r.

2. Spłata rat kapitałowych począwszy od  31.01.2020 r. do dnia 31.12.2024 r. w : 59 ratach  po 10 750,00  zł ostatnia rata  9 530,00 zł.

§4.

1. Od wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR 1M  dla terminu jednomiesięcznego obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane powiększone o stałą marżę banku w wysokości ............ punktu procentowego. W dniu zawarcia niniejszej umowy stawka WIBOR dla terminu jednomiesięcznego wynosi ........ %, a oprocentowanie w stosunku rocznym kredytu wynosi …........ %.

Wysokość stawki WIBOR 1M dla terminu jednomiesięcznego jest ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, to jest pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu to jest ostatniego dnia miesiąca.

2. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca.

3. Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

§5.

Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów

- możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

§6.

Od udzielonych kredytów Bank nie pobiera prowizji.

§7.

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub części, albo zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego w przypadku:

a) stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane,

 b) złego stanu majątkowego kredytobiorcy.

2. Okres wypowiedzenia umowy określony w ust. 1 wynosi 30 dni.

§8.

W przypadku niespłacenia raty kredytu w terminie staje się ona zadłużeniem przeterminowanym i podlega oprocentowaniu na rzecz Banku wg stawki dla kredytów przeterminowanych obowiązującej w okresie za który odsetki nalicza się, aż do czasu całkowitej spłaty kredytu.

§9.

Roszczenia Banku z tytułu niespłaconego kredytu i odsetek pokrywane są w następującej kolejności:

-  koszty sądowe i koszty egzekucji,

- odsetki ustawowe,

- odsetki należne naliczone za okresy obrachunkowe,

- kapitał

§10.

1. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Koszty związane z dokonaniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Kredytobiorca.

§11.

W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania w Banku kwartalnych sprawozdań dotyczących jego sytuacji finansowo-ekonomicznej.

§12.

Kredytobiorca upoważnia Bank do dokonywania kontroli i wglądu do źródłowych materiałów i ksiąg, na podstawie których możliwe jest ustalenie realizacji wykorzystania kredytu oraz zdolności kredytowej.

§ 13.

1. Integralna część niniejszej umowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty i złożona oferta przez bank.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zaproszeniu do złożenia oferty i złożonej ofercie przez bank stosuje się postanowienia Regulaminu kredytowania właściwy dla jst (obowiązujący w banku, którego oferta zastanie wybrana, z którym kredytobiorca zapoznał się oraz obowiązujące przepisy prawa).

§ 14.

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd, w którego okręgu mieści się siedziba Kredytobiorcy.

 

§ 15.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

DO POBRANIA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - POBIERZ