Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

1. Zarządzenie

 

2. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy

PDFzarzadzenie nr 2_20180220094143.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 3_20180220094541.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2018 rok.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wiślica na 2018 rok.

PDFzarzadzenie nr 10_.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora/kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf

 

16. Zarządzenie w  sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 16 _.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok"

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku. 

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf