Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2018

1. Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie.pdf (244,81KB)

PDFRegulamin.pdf (21,45MB)

 

2. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy

PDFzarzadzenie nr 2_20180220094143.pdf (696,91KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 3_20180220094541.pdf (202,83KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf (204,84KB)

 

5. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf (234,19KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf (459,23KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 7.pdf (677,03KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

PDFzarządzenie nr 8.pdf (1,06MB)

 

9. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2018 rok.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf (3,69MB)

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wiślica na 2018 rok.

PDFzarzadzenie nr 10_.pdf (994,65KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf (422,04KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf (865,45KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf (1,03MB)

 

14. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora/kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf (810,38KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf (4,13MB)

 

16. Zarządzenie w  sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 16 _.pdf (960,88KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf (280,48KB)

 

18. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok"

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf (257,86KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf (1,21MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf (1,83MB)

 

21. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf (193,63KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf (592,91KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf (620,31KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf (575,15KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf (1,16MB)

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf (1,54MB)

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf (562,82KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf (745,36KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 29.pdf (244,28KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku. 

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf (1,60MB)

 

31.Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 31_.pdf (4,42MB)

 

32. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarządzenie nr 32.pdf (235,92KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 33.pdf (2,81MB)

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 34.pdf (2,05MB)

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 35.pdf (1 022,00KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 36.pdf (933,81KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 37.pdf (1,38MB) 

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 39.pdf (1,64MB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślicy ora jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 40.pdf (2,07MB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 41.pdf (2,08MB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w lanie finansowym Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 42.pdf (1,22MB)

 

43. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 43.pdf (473,64KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 44.pdf (2,71MB)

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 45.pdf (1,96MB)

 

46. Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 46.pdf (3,18MB)

 

48. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 48.pdf (105,36KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 49.pdf (325,29KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 50.pdf (694,88KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 51.pdf (187,89KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 52.pdf (357,88KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie nr 53.pdf (50,97KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie nr 54.pdf (51,32KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 55.pdf (157,37KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie nr 56.pdf (169,40KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w  § 10 ust. 6 programu "Dobry start".

PDFzarządzenie nr 57.pdf (52,25KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie nr 58.pdf (429,87KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarządzenie nr 59.pdf (464,81KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (1,28MB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (2,77MB)

 

62. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (644,23KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (2,61MB)

 

64. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (586,14KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (337,75KB)

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (1,39MB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (1,59MB)

 

68. Zarządzenie w sprawie powołanie Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy", pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym, która stanie się podstawą do opracowania dokumentacji technicznej.

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (1,87MB)

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (1,75MB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (1,98MB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (1,10MB)

 

72. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (996,95KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (1,63MB)

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (1,83MB)

 

75. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji ujętych w operacjach pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 75.pdf (448,23KB)

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 76.pdf (1,23MB)

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz  jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (1,99MB)

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (1,52MB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (1,55MB)

 

80. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (587,76KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku. 

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (2,04MB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (3,74MB)

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (3,20MB)

 

85. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (17,68MB)

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (2,31MB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (1,42MB)

 

88. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (300,59KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (2,15MB)

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (2,38MB)

 

91. Zarządzenie w sprawie Regulaminu zasad przyznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest, określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (2,65MB)

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2018 rok.

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (754,86KB)

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (2,02MB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Miasta i Gminy Wiślica w 2018 roku.

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (2,05MB)

 

95. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (325,52KB)

 

96. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (332,28KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 rok.

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (1,95MB)

 

98. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach " Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018".

PDFZarządzenie Nr 98.pdf (334,33KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie nr 99.pdf (4,40MB)

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie nr 100.pdf (5,82MB)

 

101. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 101.pdf (385,88KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (345,28KB)

 

103. Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych.

PDFZarządzenie nr 103.pdf (659,53KB)

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji pn. "Budowa odcinka wodociągu długości 630mb Hołudza - Kawczyce.

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (358,78KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2018 r.

PDFzarządzenie Nr 105.pdf (1,30MB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie Nr 106.pdf (3,44MB)

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 107.pdf (3,50MB)

 

108. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na 21 października 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 108.pdf (461,58KB)

 

109. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/18 

PDFzarzadzenie nr109.pdf (288,81KB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 110.pdf (1,57MB)

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

PDFzarzadzenie nr 111.pdf (1,79MB)

 

112. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 112.pdf (2,14MB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 113.pdf (3,58MB)

 

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 114.pdf (2,50MB)

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarzadzenie nr 115.pdf (2,72MB)

 

116. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 116.pdf (3,03MB)

 

117. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (5,82MB)

 

118. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Wiślica na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (15,86MB)

 

119.Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (465,56KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf (311,84KB)

 

121. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarzadzenie Nr 121.pdf (457,26KB)

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (3,68MB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 123.pdf (4,55MB)

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (240,34KB)

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (2,09MB)

 

126. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (2,29MB)

 

127. Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji do projektu "Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez organizację szkoleń na terenie Miasta i Gminy Wiślica".

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (312,25KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji "Przebudowa ulicy Podgrodzie wraz z remontem.

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (310,05KB)

 

129. Zarządzenie w sprawie zasad oddania w najem na okres 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego pomieszczenia będącego częścią wiaty przystankowej, położonego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (3,06MB)

 

130. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego w celu oddania w najem na okres 3 lat pomieszczenia będącego częścią wiaty przystankowej.

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (385,44KB)

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 131.pdf (1,40MB)

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 132.pdf (2,93MB)

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFZarządzenie Nr 133.pdf (3,57MB)

 

135. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w roku obrotowym 2018

PDFZarządzenie Nr 135.pdf (1,74MB)

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 136.pdf (2,66MB)

 

137. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 137.pdf (4,16MB)

 

138. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 138.pdf (3,69MB)

 

139. Zarządzenie w sprawie ustalenia w Regulaminiu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 139.pdf (316,20KB)