Program
"ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)
 
Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych :
 • Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną
 1. Cel programu:
  1.1.  Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska;
  1.2.  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.
   
 2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania:
  2.1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.);
  2.2.  Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 r.,
  2.3.  Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.
  2.4  Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie przyjęcia Programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018 r.„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018 r., 
Dokumenty do pobrania: