Niesłyszący

Informacja o zmianie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 23 marca 2018 r. Rada Miejska w Wiślicy podjęła uchwałę Nr XXXVII/274/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Deklarację opłaty na nowym wzorze składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy od dnia obowiązywania wzoru są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji.

W/w deklarację można złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica:

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub

2) w formie elektronicznej:

a) w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji dołączonej do wiadomości przesłanej na adres: urzad@umig.wislica.pl;

b) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na stronie www.wislica.pl w zakładce e- PUAP „E-urząd”.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana liczby osób na nieruchomości związana z narodzinami, zgonami, wyjazdami, powrotami bądź  zmianą sposobu zbierania odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6q ust. 3  W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Zgodnie z art. 6o ust. 1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ]