Niesłyszący

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy OR.271.2.2018 nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V”.

 1. Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V”.

 1. Informacja o terminie upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:

 1. dniu 16.04.2018 r.  
 2. -w dniu 16.04.2018 r., nr ogłoszenia: 70/16/04/2018
 1. Termin składania ofert:

24.04.2018 r. do godziny 9:00.

 1. Wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena oferty

(brutto)

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Elektromont” Nowak Krzysztof,                             ul. Szymanowskiego 44, 39-300 Mielec

24.04.2018 r.

Godz. 8:50

11 635,80 zł

2.

Usługi projektowe „Cowodex” mgr inż. Robert Gradzik, Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrój

24.04.2018 r.

Godz. 8:55

10 307,40 zł

3.

Eko-Bud Paweł Grudziński, ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów

24.04.2018 r.

Godz. 8:55

7 380,00 zł

 

2) Warunki udziału w postępowaniu

a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

 

b. Dysponowaniem potencjałem techniczny i kadrowy

 

c. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

d. a ponadto: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik Nr 3,

 1. Kryterium oceny ofert

Cena brutto - waga tego kryterium wynosi 100%.

 

 1. Informacja w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Elektromont” Nowak Krzysztof,ul. Szymanowskiego 44, 39-300 Mielec

 

Warunki udziału w postępowaniu

Ocena spełnieni warunku

Spełnia/nie spełnia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 •  

Dysponowanie potencjałem technicznym                         i kadrowym

 kserokopię dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

nie spełnia

pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (w oryginale)

nie dotyczy

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej     i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

spełnia

oświadczenia

 

oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik Nr 3

spełnia

 

 

 1. Oferta Nr 2 złożona przez:Usługi projektowe „Cowodex” mgr inż. Robert Gradzik, Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrój

 

Warunki udziału w postępowaniu

Ocena spełnieni warunku

Spełnia/nie spełnia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 •  

Dysponowanie potencjałem technicznym                         i kadrowym

kserokopię dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

spełnia

pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (w oryginale)

nie dotyczy

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej     i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

spełnia

oświadczenia

 

oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik Nr 3

spełnia

 

 

 1. Oferta Nr 3 złożona przez: Eko-Bud Paweł Grudziński, ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów

Warunki udziału w postępowaniu

Ocena spełnieni warunku

Spełnia/nie spełnia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 •  

Dysponowanie potencjałem technicznym                         i kadrowym

 kserokopię dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

spełnia

pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (w oryginale)

nie dotyczy

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej     i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

spełnia

oświadczenia

 

oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik Nr 3

nie spełnia

 
 1. Oferty odrzucone:

         W postępowaniu odrzucono 2 oferty:

 1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Elektromont” Nowak Krzysztof, ul. Szymanowskiego 44, 39-300 Mielec

Powodów odrzucenia

Zamawiający wymagał by na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, a mianowicie -  Dysponowaniem potencjałem technicznym i kadrowym do oferty dołączyć  - kserokopię dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

Wykonawca do oferty nie dołączył w/w dokumentów

 

 1. Oferta Nr 3 złożona przez: Eko-Bud Paweł Grudziński, ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów

Powodów odrzucenia

Zamawiający w dziale IX zapytania ofertowego określił dokumenty jakie składają się na ofertę. Wymagał by do oferty Wykonawca dołączył między innymioświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – stanowiącym  Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca do oferty nie dołączył w/w oświadczenia

 

 1. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru

Wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, dokonano w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryterium oceny tj.:  Cena brutto –  100 %

Postępowanie zakończono i wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:Usługi projektowe „Cowodex” mgr inż. Robert Gradzik, Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena brutto – 100%) zawiera najniższą cenę brutto 10 307,40 złotych. Przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą przy uwzględnieniu powyższego kryterium, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą: Usługi projektowe „Cowodex” mgr inż. Robert Gradzik, Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrój

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z: Marek Gaweł - nr tel.: 41 3690903

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 16.04.2018

Znak: OR.271.2.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy OR.271.2.2018 nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V”.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach typu„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Wiślica

Adres zamawiającego                Okopowa 8

Kod Miejscowość                      28-160 Wiślica

Telefon:                                      41 3690900

Faks:                                           41 3690901

adres strony internetowej           www.umig.wislica.pl

adres poczty elektronicznej        urzad@umig.wislica.pl

Godziny urzędowania:               od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

II. Opis zadania

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V - 58  kompletów, w tym:

Etap - I

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki kpl 30 szt.,

Etap II

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Hołudza – kpl 10 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzezie - kpl 2 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chotel Czerwony - kpl 9 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skotniki Dolne - kpl 2 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Gluzy - kpl 2 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łatnice - kpl 2 szt,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorocice - kpl 1 szt.

w ramach operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Inspektor będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do przepisów prawa budowlanego i właściwych wytycznych wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
  • Zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie z przyjętymi harmonogramami i umową na roboty budowlane.
  • Dostarczanie Wykonawcy dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
  • Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
  • Wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.
  • Przygotowanie dla Zamawiającego niezbędnych dokumentów potrzebnych do składania przez Zamawiającego wniosku o płatność oraz innych niezbędnych dokumentów do bezproblemowego uzyskiwania dofinansowania w/w operacji/projektu.
  • Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej
  • Opiniowanie i załatwianie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
  • Wykonywanie zadań stosownie do przepisów prawa budowlanego dla całości robót budowlanych objętych zadaniem - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 25, 26 Prawa Budowlanego),
  • Zapewnienie obsługi projektu w języku projektu.
 3. Odpowiedzialność za przestrzeganie umowy przez Wykonawcę, egzekwowanie dostarczania badań, certyfikatów i atestów na użyte materiały i urządzenia, decydowanie o ich dopuszczeniu do użycia i wbudowania.
 4. Inspektor udzieli 84 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane usługi.
 5. W ramach gwarancji jakości Inspektor będzie:
  • Dokonywać systematycznych przeglądów wykonanej infrastruktury objętej kontraktem co najmniej 1 raz w roku,
  • Przyjmował zgłoszenia dotyczące wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
  • Zgłaszał do Wykonawcy zaistniałe wady i ustalał terminy ich usuwania,
  • Nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie.
 6. Pozostałe wymogi określa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawa Prawo budowlane, oraz ustawa Kodeks cywilny

 

2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawierają:

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zgłoszenia robót.

Stanowiące załączniki do SIWZ do przetargu nieograniczonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2018. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wislica - etap V, które są dostępne na stronie internetowej http://www.bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV- 71247000-1Nadzór nad robotami budowlanymi

 

3.Termin realizacji zadania – do 31 sierpień 2018 r.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcą.

 

III. Warunki udziału w postepowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a w szczególności:

 

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie

 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dołączone do oferty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2).

 

2. Dysponują potencjałem technicznym i kadrowym

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- kserokopię dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- w przypadku gdy Wykonawca, „będzie dysponował” osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia upoważniające do wykonania zamówienia, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (w oryginale)

 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenie (wzory oświadczeń Załącznik nr 2)

 

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dołączone do oferty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

 

IV. Kryteria oceny oferty

 

1) Cena brutto - waga tego kryterium wynosi 100%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

            An

A = ------------ x 100

            Ab

 

Gdzie:

A – Liczba uzyskanych punktów

An – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Ab – cena oferty rozpatrywanej

100 – znaczenie kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

2) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

5) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 

V.Termin i miejsce i składania ofert oraz sposób przygotowania ofert

 

1. Termin składania ofert: do 24.04.2018r. do godz. 9:00.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica –pokój Nr 9, I piętro sekretariat

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V”.

Nie otwierać przed 24.04.2018 r. do godz. 9:10

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

3.Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

4.Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy.

 

3.Terminy związania ofertą

 

1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VI. Przesłanki odrzucenia oferty

 

1.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przezZamawiającego Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

 •  

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43 a ust. 4 ww. ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

 

VII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

VIII. Warunki zmiany umowy

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
 3. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
 4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 5. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem,
  a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 1. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
 2. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 1. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesionena rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
 2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąddla siedziby Zamawiającego.
 3. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4

 

IX. Dokumenty składane przez Wykonawcę

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1,
 2. Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2,
 3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik Nr 3,
 4. serokopia dokumentów potwierdzonych “za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 5. W przypadku gdy Wykonawca, „będzie dysponował” osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia upoważniające do wykonania zamówienia, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (w oryginale)

 

 

X. Informacje dodatkowe

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
 2. jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona stosowna informacja, a termin składania ofert zostanie wydłużony o 7 dni kalendarzowych.
 3. Wykonawca przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych zawartych w ofercie (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym oraz w celach związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V”. Dane osobowe zostaną udostępnione przedstawicielom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w celu kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo – finansowym w/w projektu.

 

XI. Osoba do kontaktu

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych

    - Waldemar Błachut tel (41) 3690911- w sprawach merytorycznych

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

XII. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

Załączniki

 

1. Zapytanie ofertowe  - POBIERZ 

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy- POBIERZ

3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu- POBIERZ 

4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - POBIERZ

5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy - POBIERZ