Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

 

Wiślica, dn. 17.07.2018 r.

Znak sprawy: OR.271.3.2018

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Gmina Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, informuje, że w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin, numer postępowania OR.271.3.2018

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zbiorcze zestawienie ofert

 

w przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

 

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 434 100,71  zł brutto;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Czas usunięcia usterki/awarii  od wezwania do dokonania naprawy

1

FLEXIPOWER GRUP Sp. z o.o. Sp. K

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Majora Hubala 157

5 537 752,00 zł netto

5 980 772,16 zł brutto

4 dni

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - POBIERZ

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 25.05.2018 r.

Znak sprawy: OR.271.3.2018

INFORMACJA nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4austawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2

Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących konieczności modemu komunikacyjnego WLAN. Zamawiający podzielił całe postepowanie na 4 zadania, zaś informacja o podłączeniu modemów dotyczy całości zamówienia. Zapis ten uniemożliwia Oferentom, którzy będą startować do jednej z części przetargu, określenie ile modemów musi być podłączonych. Dodatkowo wnosimy o zmniejszenie liczby instalacji wymaganych do podłączenia modemu komunikacyjnego WLAN do 25 instalacji np. w zestawieniu: zadanie 1 – 5 instalacji, zadanie 2 – 10 instalacji, zadanie 3 – 5 instalacji; zadanie 4 – 5 instalacji. Wielokrotnie, realizując podobne zadania, spotkaliśmy się z problemami z podłączeniem tak dużej ilości instalacji ze względu na trudności z dostępem do sieci Internet u Beneficjentów (brak zasięgu Wifi w miejscu montaż instalacji, brak sieci Internet u Beneficjenta). Ostatecznie to Zamawiający będzie musiał rozliczyć się z projektu, zaś niemożliwość podłączenia modemów może stanowić ostateczną przeszkodę do zakończenia prac. Dla zapewnienia monitorowania pracy instalacji i zbierania danych dotyczących uzysków energetycznych wystarczające jest podłączenie kilku – kilkunastu instalacji różnego typu. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu dotyczący zaprogramowania i uruchomienia układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu z 50 na 25 instalacji kolektorów słonecznych. 

informuje, że Ilość instalacji kolektorów słonecznych podłączonych modemem komunikacyjnym WLAN do regulatora dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie Nr 1  - 5  instalacji

Zadanie Nr 2 – 10 instalacji

Zadanie Nr 3 – 6 instalacji

Zadanie Nr 4 – 4 instalacje

 

 

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania 1, 2, 3, 4 do dnia 30.11.2018 zaś rozliczenie będzie dobywać się fakturami częściowymi do wysokości 90% całości przedmiotu zamówienia. Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i OPZ w tym zakresie. W SIWZ i OPZ wskazane zostały etapy pośrednie dla realizacji danych zadań. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy te mają jedynie charakter pomocniczy i faktyczny podział będzie wynikał z wewnętrznych ustaleń między Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą.

Odpowiedź:

Termin realizacji muszą być zgodne z zapisami 8.1 SIWZ. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie.

 

Pytanie 4

Prosimy o usunięcie z dokumentacji wymogu dysponowania przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Przedmiotowe postępowanie przygotowanie jest w formule dostaw z montażem, a wykonanie zadań wskazanym charakterze, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi. Co więcej niejednokrotnie posiadanie uprawnień budowlanych w danym zakresie nie świadczy o doświadczeniu osób w wykonywaniu tego typu zadań. Osoby nieposiadające uprawnień, ale wielokrotnie koordynujące podobnego typu inwestycje (posiadające  faktyczne doświadczenie) mogą znacznie lepiej kierować prowadzonymi pracami. Proponujemy by Zamawiający zezwolił by Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił osoby, które posiadają doświadczenie w realizacji podobnego typu inwestycji i zajmą się koordynacją prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Nadzór nad montażem wymaga wiedzy specjalistycznej i doświadczenia osób sprawujących nadzór w zakresie instalacji elektrycznych i ingerencji w instalacje w obiektach budowlanych na których urządzenia są montowane. 

 

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy wymagane  zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedstawiona wartość procentowa wymaganego zabezpieczenia jest to maksymalną dopuszczaną przez ustawodawcę  (art. 150 ust 2 Pzp). Kwestia żądania od wykonawcy zabezpieczenia jest sprawą fakultatywną, gdzie nie został narzucony w żaden sposób wymóg określania zabezpieczenia na maksymalnym możliwym poziomie. Warto zauważyć, że znane są postępowania publiczne, których wartości ofert znacznie przekraczają szacunkową wartość przedmiotowego zadnia, a jednak wielkość zabezpieczenia była znacznie niższa. Prosimy o zmianę wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny podanej w ofercie. Proponowana zmiana zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu zamówienia i tym samym w pełni pozwoli zabezpieczyć ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Prosimy o informacje na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart katalogowych, certyfikatów kolektorów oraz zasobników solarnych?

Odpowiedź:

Zamawiającynie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia.

Zamawiający będzie wymagał kart katalogowych, certyfikatów kolektorów oraz zasobników solarnych przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

 

Pytanie 6

Prosimy o informacje na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart katalogowych, certyfikatów kolektorów oraz zasobników solarnych?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał kart katalogowych, certyfikatów kolektorów oraz zasobników solarnych przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

 

Pytanie 7

Prosimy o ponowną analizę zapisów dotyczących kryteriów oceny oferty – Okres gwarancji i rękojmi. Okres przedstawiony przez Zamawiającego w wzorze oferty jako maksymalny wydaje się być abstrakcyjny. Zaoferowanie bardzo długiego okresu gwarancji i rękojmi dla instalacji, który jednocześnie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, może w realiach konkretnego postępowania zostać uznane za zachowanie będące czynem nieuczciwej konkurencji. Zamawiający, który dopuszcza okres gwarancji dłuższy od cyklu życia danego produktu lub taki, który realnie nie będzie w przyszłości wykorzystany, jest winny tego, że ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji. W powyższych przypadkach zatem, w zależności od okoliczności faktycznych, istnieje możliwość powołania się bądź na art. 388 k.c., bądź na art. 58 k.c. Warto w tym momencie zwrócić uwagę Zamawiającego na wymóg wobec okresu rękojmi, który ma być równy proponowanemu okresowi gwarancji. Towarzystwa ubezpieczeniowe standardowo udzielają zabezpieczenia na max. 5 lat. Wymóg rękojmi 10-letniej (jeśli równa jest okresowi udzielonej gwarancji) może spowodować, że przed podpisaniem umowy Wykonawca zostanie poinformowany, iż zabezpieczenie kontraktu nie może zostać przygotowane na tak długi okres, a co z a tym idzie, realizacji inwestycji może zostać zagrożona. Zaznaczamy, że zapisy Ustawy pzp pozwalają na formowanie kryteriów oceny w szerokim, niezakłócającym konkurencyjności zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji kryteriów oceny ofert.

 

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na charakter prac (dostaw i montaż instalacji solarnych) Zamawiający nie będzie wymagał wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił:

„Wykonawca po zakończeniu robót sporządzi i przekaże zamawiającemu operat geodezyjny

powykonawczy wykonanych robót jeżeli będzie wymagany.”

 

Pytanie 9

Prosimy o usunięcie zapisu umowy dotyczących konieczności wykonania dokumentacji powykonawczej - §3 ust. 3 oraz 4. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w charakterze dostaw z montażem, a nie robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Udokumentowanie wykonanych instalacji i ich zakres jest niezbędne na etapie wykonawstwa i trwałości projektu

 

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na charakter prowadzonych prac (dostawa i montaż urządzeń) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia Dziennik budowy. Wskazany rodzaj prac zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie wymaga prowadzenia Dziennika budowy.

Odpowiedź:

Użyte sformułowanie „Dziennik budowy” ma na celu stworzenie właściwej kontroli nad realizowanym montażem. Do wskazanego dziennika budowy nie maja zastosowania przepisy o nadzorze budowlanym i nie wymaga rejestracji. 

 

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie że zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zakup i montaż grzałki elektrycznej nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.

Zamawiający potwierdza, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej do zasobnika jest
w zakresie mieszkańca na jego wyraźną prośbę i jego koszt.

 

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż UPS ( system awaryjnego podtrzymania napięcia) nie leży w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zakup i montaż UPS nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.

Zamawiający potwierdza, że ewentualny zakup i montaż UPS jest w zakresie mieszkańca na jego wyraźną prośbę i jego koszt.

 

 

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy. Prosimy również o informację czy Zamawiający wymaga membranowego reduktora ciśnienia, który będzie chronił element instalacji solarnej przed nagłymi skokami ciśnienia powstałe między innymi poprzez uderzenie hydrauliczne?

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że koszt zakupu i montażu reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji dla każdej instalacji solarnej.

 

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy wraz z zakupem pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży po stronie Beneficjenta/właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, że podłączenie górnej wężownicy do istniejącej instalacji c.o.(bez zestawu pompowego) leży po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji. Montaż pompy jest możliwy na wyraźną prośbę mieszkańca i na jego koszt.

 

Pytanie 15

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez wolny kanał wentylacyjny?  Jeśli tak po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – Wykonawcy czy Użytkownika instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, prowadzenie rur solarnych powinno odbywać się z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Prowadzenie rur solarnych z dachu do kotłowni jest możliwe przez nieczynny kanał wentylacyjny/palny lub przez szyb techniczny. Ewentualne uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie mieszkańca.

 

 

Pytanie 16

Prosimy o informacje czy któryś z budynków objętych przedmiotem zamówienia jest objęty ochrona konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki objęte przedmiotowym postępowaniem nie są objęte ochroną konserwatorską.

 

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż zaworu antyskażeniowego nie jest wymagany przy montażu zestawu solarnego. Ewentualny jego montaż możliwy jest na wyraźną prośbę mieszkańca i jego koszt przy głównym wodomierzu na wejściu wodociągu do budynku

 

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji solarnej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji po za obrębem budynku mieszkalnego (budynek gospodarczy, grunt).

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z OPZ oraz dokumentacja projektową przewiduje montaż części instalacji na gruncie

 

 

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

 

 

Pytanie 22

Proszę o potwierdzenie że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli- należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solamą z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m-K)J spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania izolacje takie jak areożel, włókno poliestrowe oraz kauczuk EPDM.

Ponadto informuję, że w obowiązującym załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 „Wymagania izolacji cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” pkt 1.5 zostały wskazane minimalne wymogi izolacji cieplnych przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) oraz instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowa izolacja zastosowana na instalacji solarnej nie jest objęta w/w wymaganiami.

Zamawiający w dokumentacji projektowej wskazuje wymagania minimalne, odpowiednie dla zaprojektowanej instalacji, uwzględniające wymagania producentów urządzeń, strat ciepła, związane z przenoszeniem wysokich temperatur ryzyko oparzenia użytkownika oraz zabezpieczenia rurociągów prowadzonych na zewnątrz przed niszczącym działaniem promieniowania U V i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamawiający nie widzi przeciwskazań jeżeli Oferent zastosuje izolację grubszą z jednoczesnym zachowaniem systemowego rozwiązania v,' zakresie odporności na promieniowanie UV, warstwy ochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami stosowanych temperatur. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż wymagany przez Zamawiającego wówczas należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej zgodnie z uwagą nr I do tabeli w pkt 1.5 załącznika nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). W celu nie ograniczania konkurencyjności Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w stosunku do klasy palności izolacji, wymaga jednak przedłożenia aktualnej deklaracji zgodności na znak CE lub B wykonanej dla rury solarnej wraz z izolacją.

 

 

Pytanie 23

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że wymaga aby kolektor słoneczny posiadał „Układ hydrauliczny kolektora - harfa podwójna lub meandrowy” nie dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań do uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Co więcej układ z podwójną harfą jest rozwiązaniem, którego należy się wystrzegać ze względu na brak ochrony glikolu przed przegrzaniem w sytuacji awaryjnej, tj. w sytuacji wstrzymania odbioru energii z kolektorów słonecznych w czasie silnego nasłonecznienia. Możemy to potwierdzić statystyką sporządzoną przez Michała Posta, prezesa firmy wykonawczej FlexiPowerGroup Sp. z o.o. Sp. K., która obecnie jest liderem wśród wykonawców instalacji solarnych. Zgodnie z tą statystyką kolektor firmy KBB K423-DH-AR,posiadający układ hydrauliczny absorbera w postaci harfy podwójnej, byłprzyczyną największej ilości zgłoszeń serwisowych wynikających z przegrzewówzwiązanych ze stagnacją kolektora słonecznego (2820 wykonanych instalacji - 442zgłoszenia w 2016 roku).

Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano co kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Wieloletnia prawidłowa praca kolektorów z takim układem potwierdza, że nie zasadne jest eliminowanie takiego rozwiązania. Wprowadzony zapis nie ma żadnego związku z celem związanym z realizacją projektu i nie zaspakaja żadnych uzasadnionych potrzeb zarówno Zamawiającego jak i mieszkańców Gminy - przyszłych użytkowników instalacji. Zapis ten stanowi czyn ograniczenia uczciwej konkurencji z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wnosimy, aby zgodnie przedstawioną argumentacją Zamawiający dopuścił jako równoważne zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydraulicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy  Kolektor słoneczny. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne. Prawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO zapadłe w analogicznym stanie faktycznym. KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 1456/15 podkreśliła, że „Oferowany przez odwołującego kolektor (harfa pojedyncza – przy autora) nie   stanowi   rozwiązań   równoważnych w stosunku do kolektora opisanego  w s.i.w.z. Zamawiający uzyskał dofinansowanie na dostawę i montaż kolektorów o budowie podwójnej harfy lub budowie meandrycznej, ponieważ takie kolektory zapewniają osiągnięcie założonego efektu projektu. Kolektor oferowany przez odwołującego nie spełnia  wymagań w zakresie konstrukcji oraz innych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Potwierdza powyższe opinia techniczna opracowana przez mgr inż. (………….), którą zamawiający załączył do odpowiedzi na odwołanie i wniósł o dopuszczenie w charakterze dowodu na okoliczność , że kolektory o budowie pojedynczej harfy nie są równoważne kolektorom o budowie meandrycznej lub podwójnej harfy’’. ,,Wymagania te zostały sprecyzowano jasno w tabeli. Tym samym odwołujący winien wykazać , że oferowany przez niego kolektor spełnia założony przez zamawiającego efekt cieplny i ekologiczny oraz spełnia minimalne parametry techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zamówienia w zakresie kolektora. Określając równoważność zamawiający określił wymóg spełnienia minimalnych parametrów technicznych w odniesieniu do: powierzchni czynnej absorbera, sprawności optycznej, współczynnika utraty ciepła, apertury, temperatury stagnacji i innych. W przypadku wymagań dotyczących konstrukcji kolektora zamawiający określił precyzyjnie: meander, podwójna harfa  stawiając  te  typy  konstrukcji  jako  z  jednej  strony  dopuszczone  w  zamówieniu, a z drugiej jako równoważne…

 

Pytanie 24

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich Minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora 2,5 m2. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i posiadające powierzchnię mniejszą niż minimalna wymagana przez Zmawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni brutto od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych - sprawniejszych urządzeń. Takie działanie Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze środków publicznych jest działaniem na szkodę interesu społecznego. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory słoneczne o powierzchni brutto nie mniejszej niż 2,40 m2

Odpowiedź:

Zamawiający zaprzecza jokoby jego działanie prowadziły do ograniczenia konkurencji i jednocześnie wyjaśnia, że to iż konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty lub nie posiada produktów spełniających SIWZ nie jest ograniczeniem konkurencyjności. Wymóg SIWZ wynika z możliwości technicznych stwierdzonych przez zamawiającego przed przystąpieniem do postepowania przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne

 

 

Pytanie 25

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotne na to istotny wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Jeżeli w niniejszym postepowaniu określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji, co jest niezgodne z prawem. Co więcej, wskazujemy, że postawiony wymóg grubości izolacji, w połączeniu z iluzoryczną punktacją (punktowana jest izolacja, która nie spełnia założeń opisu przedmiotu Zamówienia (?!)) umożliwia realnie zastosowanie tylko jednego produktu rynkowego: kolektora K423-DH-AR, produkowanemu przez niemiecką firmę KBB Kollektorbau GmbH i oferowanemu m in. przez firmę OEM ENERGY Sp. Z o.o. Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymóg grubości izolacji nie będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę, jako wymóg niemający odniesienia do rzeczywistych jego potrzeb.

Odpowiedź:

Zamawiający zaprzecza jokoby jego działanie prowadziły do ograniczenia konkurencji i jednocześnie wyjaśnia, że to iż konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty lub nie posiada produktów spełniających SIWZ nie jest ograniczeniem konkurencyjności. Wymóg SIWZ wynika z możliwości technicznych stwierdzonych przez zamawiającego przed przystąpieniem do postepowania przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne. Prawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO zapadłe w analogicznym stanie faktycznym. KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 1456/15 podkreśliła, że

,,…Zapis o równoważności nie oznaczał, jak sugeruje odwołujący, że wykonawca ma za zadanie wyłącznie spełnić efekt ekologiczny i cieplny podany przez zamawiającego w symulacjach solarnych, ale oznacza łączne spełnienie warunków efektywności oraz wymagań jakościowych i technicznych, określonych przez zamawiającego, jako minimalne. Wymagania te zostały sprecyzowano jasno w tabeli. Tym samym odwołujący winien wykazać, że oferowany przez niego kolektor spełnia założony przez zamawiającego efekt cieplny i ekologiczny oraz spełnia minimalne parametry techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zamówienia w zakresie kolektora. Określając równoważność zamawiający określił wymóg spełnienia minimalnych parametrów technicznych w odniesieniu do: powierzchni czynnej absorbera, sprawności optycznej, współczynnika utraty ciepła, apertury, temperatury stagnacji, grubość izolacji…’’

 

Pytanie 26

Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu, w żadnych warunkach. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopełniając zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu, dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 6.2 Zasobnik Solarny Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry zasobnika solarnego w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe.

 

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu danych na karcie mikroSD lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby sterownik miał wbudowany czytnik karty SD lub micro SD wraz z dołożoną do każdej instalacji karą SD lub micro SD. Na karcie maja się zapisywać uzyski tygodniowe miesięczne i roczne przez okres minimum 5 lat. Wyniki zapisane na karcie winny być możliwe do odczytania na innym urządzeniu jak komputer czy smartfon.

 

Pytanie 28

Zwracamy uwagę Zamawiającego na zapis dotyczący sposobu komunikacji sterownika lub dodatkowego modułu za pomocą Wi-Fi. Komunikacja Wi-Fi ma ograniczony zasięg i najczęściej nie dociera do pomieszczeń, takich jak: kotłownie, piwnice, etc., z uwagi na przegrody budowlane oraz wyposażenie obiektów, w których zamontowane zostaną urządzenia. Połączenie przewodowe stanowi najpewniejszy sposób komunikacji, na którego nie wpływają żadne sygnały zakłócające. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dopuszcza się również komunikację sterownika z siecią informatyczną domową (np. z routerem) za pośrednictwem technologii przewodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

 

 

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza do zastosowania zawór antypoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króćcami przyłączeniowymi minimum %” i kvs=1,5 m3/h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 30

Zamawiający w dokumentacji technicznej Zasobnik solamy dokonuje opisu:

Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT =30[°C] lub klasa energetyczna A.

Maksymalne wymiary podgrzewacza wody o pojemności 300 Litrów Maksymalna wysokość zasobnika solarnego 1,45 m Maksymalna średnica zasobnika solarnego (szerokość) 0,75 m

Dopuszczalne temperatury:

 • po stronie solarnej: minimum = 150oC,
 • po stronie grzewczej: minimum = 110oC,
 • po stronie wody użytkowej: minimum = 95Oc

Dopuszczalne nadciśnienie robocze:

 • w obiegu solarnym: minimum = 10 bar,
 • po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar,
 • w obiegu c.w.u: minimum = 10 bar”

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na tyle dokładnie, że wskazuje konkretny produkt tj. podgrzewacz firmy OEM ENERGY Sp. z o.o. choć nie czyni tego wprost. Nie jasnym jest dlaczego Zamawiający w ramach rozwiązań równoważnych stawia na równi „ Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej” z klasą energetyczną A podgrzewacza. Takie sformułowanie opisu wymagań nie jest w stosunku do siebie równoważne. Podgrzewacze zaprojektowane i dopuszczone spółki OEM Energy posiadają klasę energetyczną Bi Ci niczym nie wyróżniają się spośród innych oferowanych na rynku. Zwracamy uwagę że podgrzewacze wody wykonane w klasie energetycznej A ze względu na wysokie koszty wykonawcy nie mogą konkurować na uczciwych zasadach. Podanie samego współczynnika ciepła bez określenia minimalnej grubości izolacji jest manipulacją i nie określa jakości izolacji.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie wymogów dotyczących badania izolacji zbiornika oraz dopuszczenie do udziału w postępowaniu podgrzewaczy w klasie energetycznej co najmniej C powszechnie oferowanej na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 6.2 Zasobnik Solarny Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry zasobnika solarnego w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe.

 

 

Pytanie 31

W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga grupy pompowej z manometrami. Prosimy o uściślenie, że zapis jest omyłką pisarską a grupa ma być wyposażona w jeden manometr oraz dwa termometry.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

 

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonuje modyfikacji:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznika nr 1 do SIWZ
 3. Załącznika nr 3 do SIWZ
 4. Załącznika nr 4 do SIWZ

 

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert to:

12.06.2018 r. godziny składania i otwarcia pozostają bez zmiana.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – POBIERZ
 2. Załącznika nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa  - POBIERZ
 3. Załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - POBIERZ
 4.  Załącznika nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - POBIERZ

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Dz.U./S S77
20/04/2018
171279-2018-PL
                                                               Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
                  Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171279-2018:TEXT:PL:HTML
                                                        Polska-Wiślica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
                                                                                   2018/S 077-171279
                                                                            Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                        Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wiślica ul. Okopowa 8 Wiślica28-160 Polska Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik Tel.: +48 606206214E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Faks: +48 413690901Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umig.wislica.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
Numer referencyjny: OR.271.3.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
09300000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Wiślica
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Wiślica.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 101 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Wiślica.
— 85 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie osób fizycznych,
— 12 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na gruncie osób fizycznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemówenergii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” wramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energiipochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewódz...
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na tereniegminy Opatowiec
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Opatowiec.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 218 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejscamontażu na terenie gminy Opatowiec.
— 137 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lubścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie osóbfizycznych,
— 78 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lubścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na gruncie osóbfizycznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminachWiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemówenergii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” wramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energiipochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewódz...
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na tereniegminy Czarnocin
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Czarnocin.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 134 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejscamontażu na terenie gminy Czarnocin.
— 81 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lubścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie osóbfizycznych,
— 49 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lubścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na gruncie osóbfizycznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminachWiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemówenergii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” wramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energiipochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewódz...
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na tereniegminy Nowy Korczyn
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Nowy Korczyn.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 74 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejscamontażu na terenie gminy Nowy Korczyn.
— 66 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lubścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lub ścianiebudynków mieszkalnych osób fizycznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminachWiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemówenergii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” wramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energiipochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresienie stawia żadnych wymagań.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezZamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż:
– dla Zadania 1: 800 000,00 PLN,
– dla Zadania 2: 1 500 000,00 PLN,
– dla Zadania 3: 1 000 000,00 PLN
– dla Zadania 4: 550 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium w wysokości.
– dla zadania 1: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 2: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 3: 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 4: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ
Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi naspecyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy te dostawy lub roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej:
Zadanie 1
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorówsłonecznych o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostaływykonane w sposób należyty.
Zadanie 2:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 1 200 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorówsłonecznych o wartości minimum 1 200 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostaływykonane w sposób należyty.
Zadanie 3:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorówsłonecznych o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostaływykonane w sposób należyty.
Zadanie 4:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorówsłonecznych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostaływykonane w sposób należyty.
Wykonawca tym samym doświadczeniem może się wykazać do więcej niż jednego zadania, pod warunkiem,że jego wartość odpowiada sumarycznej wartości warunków postawionych przez Zamawiającego dlaposzczególnych zadań.
b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę dorealizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takżezakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymibez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownikarobót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową kolektorów słonecznych. (w JEDZ należywskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania).
Ciąg dalszy poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, żezaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowegojeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz.65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państwczłonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcjiw budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert:
Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona ocenyofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcazłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanieZamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
b) zaświadczenie z właściwego naczelnik urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alboinny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa wart.24ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej,którejudostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy,składastosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie ustawy.
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosisię w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy niepóźniej niż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy art. 179 - 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Załączniki

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ 
 2. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
 3. Załącznik nr 1:Formularz oferty - POBIERZ
 4. Załącznik nr 2:Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- POBIERZ
 5. Załącznik nr 3:Wzór umowy- POBIERZ
 6. Załącznik nr 4:Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- POBIERZ
 7. Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania JEDZ- POBIERZ
 8. Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ
 9. Załącznik nr 7: Dokumentacja

Opis przedmiotu zamówienia - POBIERZ 

Projekt BW-300-2- dach płaski – POBIERZ 

Projekt BW-300-2- dach skośny – POBIERZ

Projekt BW-300-2- elewacja– POBIERZ

Projekt BW-300-2- grunt– POBIERZ

Projekt BW-400-3- dach płaski – POBIERZ

Projekt BW-400-3- dach skośny – POBIERZ

Projekt BW-400-3- elewacja– POBIERZ

Projekt BW-400-3- grunt– POBIERZ