Niesłyszący

Gazyfikacja Miasta i Gminy Wiślica

 1. Informacje o Spółce:

Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. 

Naszym głównym celem jest zaspakajanie potrzeb odbiorców gazu poprzez zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego w sposób bezpieczny, efektywny i przyjazny dla środowiska. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem zajmującym się budową, obsługą gazociągów oraz dostawą gazu ziemnego do odbiorców indywidualnych, firm, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej.

 1. Informacja o gazie ziemnym – co to jest gaz ziemny, jego zalety i zastosowanie:

Gaz ziemny to ekologiczne i ekonomiczne źródło energii, a przede wszystkim jest to paliwo bezpieczne, gdy jest prawidłowo i odpowiedzialnie użytkowane. Dzięki jego zastosowaniu w gospodarstwach, jak i w przemyśle wpływamy na:

- poprawę standardu życia,

- ochronę środowiska naturalnego.

Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego, komfort związany z ciągłością dostaw (bez potrzeby transportu, magazynowania surowca oraz usuwania stałych produktów spalania), nieskomplikowana obsługa urządzeń gazowych oraz umiarkowana niska cena powodują, że zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego do celów socjalno - bytowych i grzewczych stale się zwiększa.

Praktyczne zalety gazu ziemnego:

- oszczędność miejsca – nie potrzeba specjalnych pomieszczeń na magazynowanie paliwa jak to jest w przypadku butli na propan butan , zbiorników na olej itp. Dzięki temu można zapomnieć o kłopotach związanych z zaopatrywaniem w paliwo, jego magazynowaniem                   i robieniem zapasów,

- gaz ziemny jest dostępny bez przerw, przez całą dobę za tą samą cenę, a więc charakteryzuje się stałością i niezawodnością dostaw,

- w trakcie spalanie gazu ziemnego nie powstaje dym ani sadza. Dzięki temu nie ma problemu z utrzymaniem czystości i chroni środowisko naturalne,

- brak odpadów w procesie spalania,

- urządzenia zasilane gazem ziemnym są praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska a przede wszystkim bezpieczne. Zastosowanie takich urządzeń jest wysoce ekonomiczne, np. nowoczesny kocioł gazowy w porównaniu z tradycyjnym piecem na paliwa stałe spala stale nawet o 40 % mniej paliwa,

- wykazuje się najmniejszą ilością  zanieczyszczeń w porównaniu z konkurencyjnymi nośnikami energii jak węgiel czy olej opalowy,

- zapewnia pełne bezpieczeństwo przy zachowaniu okresowych kontroli instalacji, kanałów wentylacyjnych i spalinowych

 1. Zasady budowy sieci gazowych przez PSG:

- gaz ziemny może być doprowadzony niemalże do każdego odbiorcy, nie mniej jednak sieci gazowe budujemy tam, gdzie jest „duże” zainteresowanie (zapotrzebowanie na gaz) oraz gdy dana inwestycja jest ekonomicznie opłacalna,

- gazociągi planowane są i budowane przez działki prywatne, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ich lokalizację w pasie drogowym – o  ile pozwalają na to aspekty techniczne (nie ma kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym),

- realizacja takowego przedsięwzięcia   (projektowanie, wykonawstwo) trwa około dwóch lat od daty podpisania Umów o przyłączenie (termin nie może wypadać w sezonie zimowym). Najbardziej „czasochłonnym” procesem jest projektowanie poprzez  uzyskanie wszystkich zgód gdzie jest planowany przebieg gazociągu oraz uzyskanie stosownych decyzji (przede wszystkim decyzji pozwolenia na budowę),

- w pobliżu gazociągu można budować domy, garaże, sadzić krzewy, kwiaty jedynie poza strefą kontrolowaną, której szerokość wynosi 1 m ( od środka rury po 0,5 m. na każdą stronę), drzewa mogą być sadzone w odległości min. 2,0 m od gazociągu,

- skrzynki gazowe są lokalizowane w linii/ granicy ogrodzenia (łatwy dostęp inkasenta do gazomierza, nie naruszanie tzw. miru domowego” itd.),

 1. Zasady przyłączenia do sieci gazowej przez Klienta:

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w Przedsiębiorstwie Gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi.

 A więc:

- Klient składa wniosek o wydanie Warunków przyłączenia,

- Klient uzyskuje Warunki przyłączenia o przyłączenie,

- Klient składa wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie,

- podpisujemy umowę o przyłączenie,

- PSG projektuje i buduje sieć gazową wraz z przyłączem, szafką gazową i układem pomiarowym,

- po zakończeniu realizacji Umowy przez PSG, Klient otrzymuje opłatę za przyłączenie,

- po zawarciu Umowy, Klient przygotowuje się do odbioru paliwa gazowego t.j. ma mieć wybudowaną instalację gazową,

- Klient, podpisuje z wybranym przez siebie sprzedawcą umowę o dostarczenie paliwa, zgłasza gotowość instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym,

- ostatnim krokiem jest założenie gazomierza.

 1. Opłaty z tytułu przyłączenia: 
 • opłata za przyłączenie naliczana jest w oparciu o obowiązująca Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE),
 • Klient partycypuje jedynie w kosztach budowy przyłącza gazowego od gazociągu głównego do skrzynki gazowej zamontowanej w linii/granicy ogrodzenia. A więc koszty związane zprojektem,budową przyłącza gazowego wraz ze skrzynką gazową. Koszty związane z budową instalacji gazowej – od skrzynki gazowej do budynku (instalacja gazowa zewnętrzna) oraz w budynku (instalacja gazowa wewnętrzna) są po stronie Klienta,
 • Klient nie partycypuje w kosztach budowy gazociągu, koszt ten ponosi całkowicie PSG,
 • opłata za przyłączenie związana z budową przyłącza gazowego do 15 m. wynosi 1807,3 zł netto, za każdy metr przyłącza powyżej wynosi 84,58 zł,
 1. Informacje dot. przyłączania będące po stronie Klienta:
 •  zgodnie z wcześniej zawartą umową o przyłączenie w zasadzie klient winien mieć wybudowaną instalację gazową (w terminie zawartym w umowie) i być przygotowany do odbioru paliwa gazowego. W zasadzie gdy Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach wybuduje przyłącze gazowe Klient winien mieć wybudowana instalację gazową,
 •  instalacja gazowa może być wykonana w zasadzie w każdym budynku (murowany, drewniany) o ile spełnione są podstawowe warunki:

- pomieszczenia, w których będą montowane urządzenia gazowe muszą posiadać sprawne kanały (wentylacyjne i spalinowe). W przypadku montażu samej kuchenki –   w pomieszczeniu sprawny kanał wentylacyjny, w przypadku montażu kotła c.o. lub kotła c.o. + c.w.u. – sprawny kanał wentylacyjny i spalinowy. Montaż kotłów z zamkniętą komorą spalania nie wymaga kanału spalinowego, wentylacyjny jest obowiązkowy.

- pomieszczenia ,w którym montowane są kotły c.o. lub kotły c.o. + c.w.u. muszą mieć kubaturę min. 8 m3, wysokość min. 2,2 (w niektórych przypadkach dopuszczalne jest min. 1,9) drzwi otwierane na zewnątrz,

- instalacja może być wykonana  ze stali lub z miedzi,

- budowa instalacji wymaga opracowania dokumentacji projektowej (od punktu pomiarowego do budynku i w budynku) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,

 • jeżeli odbiorca posiada instalację gazową na propan-butan, można ją wykorzystać na gaz ziemny. Instalacja taka może być wykorzystana po opracowaniu dokumentacji projektowej, w której projektant przewidzi odpowiedni dobór średnic instalacji gazowej oraz obowiązkowej próbie szczelności. Zmiana medium wymaga zmiany palników na gaz ziemny.

            W budynku nie może być butli na LPG gdy jest przewidywany gaz ziemny.

 • Orientacyjne średnie zużycia gazu w skali roku:

- przy korzystaniu z samej kuchenki gazowej - do max. 300 m3/rok, 

- przy korzystaniu z KG-4 oraz kotła c.w.u. - od 300 do 1200 m3/rok, 

- przy korzystaniu z KG-4 oraz kotła c.o. + c.w.u. -   od 1200 do 8000  m3/rok.

 • Orientacyjne koszty będące po stronie potencjalnego odbiorcy (poza opłatą za przyłączenie):

- mapa do celów projektowych – około 800 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej (na instalację) ok. 600  zł.

- opinia kominiarska wstępna/końcowa  ok. 250 zł.

- wykonawstwo instalacji gazowe ułożonej w ziemi 80-150 zł/mb

- wykonawstwo wewnętrznej instalacji gazowej ok. 250 zł./pkt

- zakup KG-4 ok. 800-1200 zł.

- zakup kotła c.o. + c.w.u.  ok. 2,5 – 3,0 tys. zł.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiet!

Ankiety do pobrania: [doc] [pdf].