Niesłyszący

SIPH zaprasza do udziału w projekcie „ Praca dla Ciebie ” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 60 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne),

- osoba po 50 roku życia,

- kobieta,

- osoba z niepełnosprawnością,

- osoba długotrwale bezrobotna.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą 

w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan działania.

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.400,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 6.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

 

Rekrutacja

Nabór Uczestników w terminie 14-30 maja 2018 r. Wnioski przyjmowane będą w godz. od 8.00 do 15.00.

W wyniku naboru zakwalifikowane do projektu zostanie 60 osób.

Więcej informacji na http://www.siph.com.pl/