Niesłyszący

„Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

        logo 3.1 ok.jpeg

 

Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy". Wartość całego projektu opiewa na kwotę około  5,3  mln zł z czego wkład własny Gminy to koszt około 1 mln zł. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, promocję, nadzór inwestorski oraz zakup środków trwałych. Projekt zakłada:

- Urządzenie ścieżki historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska,

- przebudowa ulicy Podgrodzie wraz z parkingiem obok Ośrodka Zdrowia,

- przebudowa ulicy Kilińskiego,

- przebudowa dróg do terenów poprzemysłowych - teren byłego zakładu produkcyjnego Spółdzielni Pracy „Kopaliny Mineralne” oraz Teren po byłej masarni GS w Wiślicy

- Rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą,

-  Rewitalizacja terenów rekreacyjnych,

-  przebudowa obecnego budynku Gimnazjum na Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę,

- doposażenie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki,

- systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu,

- instalacja fotowoltaiczna do oświetlenia ścieżki, grodziska, terenów rekreacyjnych oraz chodnika do terenów nad rzeką Nidą

                Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Wiślica, poprawa  warunków życia mieszkańców miejscowości poprzez zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji, wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji a także adaptacja zdegradowanych budynków i/lub obszarów w celu przywrócenia im lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.              

                Problemy, które zostaną zminimalizowane lub rozwiązane w wyniku wdrożenia projektu "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy" to:

- niska estetyka Wiślicy w szczególności ścieżki prowadzącej do średniowiecznego grodziska,

- stagnacja gospodarcza (mała liczba firm działających na terenie obszarze rewitalizacji),

- mała liczba miejsc integracji społecznej,

- brak nowych produktów turystycznych,

- niska aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w obszarze integracji mieszkańców i kultury,

- innym problemem w tym zakresie jest wysoki poziom przestępczości na obszarze rewitalizacji.

Działania przewidziane do realizacji:

- Wykreowanie nowego produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej prowadzącej do średniowiecznego grodziska

- rozwiązanie problemu gospodarczego w Wiślicy poprzez stworzenie warunków do

komercjalizacji usług turystycznych.