Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XXXVII z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 23 marca 2018 r. 

Uchwała Nr XXXVII/267/2018 -  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

267.pdf 

Uchwała Nr XXXVII/268/2018 -  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wiślicy na 2018 rok.

268.pdf 

Uchwała Nr XXXVII/269/2018 -  w sprawie zmian: w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018- 2033 r. 

269.pdf 

Uchwała Nr XXXVII/270/2018 -  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

270.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/271/2018 -  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

271.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/272/2018 -  w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy.

272.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/273/2018 -  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na rok 2018".

273.pdf   

Uchwała Nr XXXVII/274/2018 -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

274.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/275/2018 -  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

275.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/276/2018 -  w sprawie zmian Uchwały Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.  

276.pdf   

Uchwała Nr XXXVII/277/2018 -  w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

277.pdf   

Uchwała Nr XXXVII/278/2018 -  w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

278.pdf  

Uchwała Nr XXXVII/279/2018 -  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wiślica publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

279.pdf   

Uchwała Nr XXXVII/280/2018 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/263/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.

280.pdf