Niesłyszący

Sesja Nr XXXIX z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/284/2018 -  w sprawie zmian: w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018- 2033 r. 

284.pdf   

Uchwała Nr XXXIX/285/2018 -  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

285.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/286/2018 -  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2017 rok.

286.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/287/2018 -  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiślica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

287.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/288/2018 -  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez  Miasto i Gminę Wiślica.

288.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/289/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 5 lat nieruchomości ozn. nr 1235/4, położonej w Jurkowie.

289.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/290/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości ozn. Nr 69, położonej w Gorysławicach.

290.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/291/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ozn. Nr 789 i 423, położonych w Wiślicy.

291.pdf  

Uchwała Nr XXXIX/292/2018 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/263/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.

292.pdf