Niesłyszący

Szacowanie strat spowodowanych długotrwałą suszą

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy należy składać w tutejszym urzędzie  – sekretariat w terminie do dnia 6 lipca 2018 r.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2018 z dnia 28 czerwca br. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat załącznikami do wniosku są:

1. Kserokopia wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji
o powierzchni gospodarstwa

2. Kopia zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich

3. Wypis z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby, na której prowadzona jest uprawa.

 

Informuję ponadto, że szacowanie szkód będzie prowadzone w oparciu o System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który określa kategorię gruntów zagrożonych suszą.

 

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie - pdf  

Załącznik do wniosku - pdf  

Informacja i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych - pdf