Niesłyszący

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Wiślica, dnia 21.08.2018

Znak: RS.042.01.2018

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.042.01.2018 nazwa zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)
w Wiślicy”
.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 24.07.2018 roku do godziny 9:00 wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Warunki udziału w postępowaniu

Kryteria

1.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz,

 

Chotel Czerwony 83

28-160 Wiślica

24.07.2018

 

Oferent załączył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), ponadto:

 • oferta cenowa została przedłożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) TAK
 • oferent przedłożył tylko jedną ofertę cenową TAK
 • oferta cenowa złożona przez oferenta nie jest ofertą częściową lub wariantową TAK
 • oferent załączył wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) wraz z potwierdzeniem wykonania prac w należyty sposób w ilości wymaganej w zapytaniu ofertowym TAK
 • oferent dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (załącznik nr 2) TAK

 

Cena brutto –129 150,00 zł

 

Okres gwarancji i rękojmi - 84 miesięcy

 

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz Chotel Czerwony 83

28-160 Wiślica - za cenę brutto 129 150,00 zł.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz Chotel Czerwony 83 28-160 Wiślica.

W tej sprawie proszę kontaktować się z: Waldemar Błachut - nr tel.: (41) 3690911

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 


 

Wiślica, dnia 09.07.2018 roku

Oznaczenie sprawy: RS.042.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.042.01.2018 nazwa zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy”.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018"

 

Zamawiający:
Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

1. Opis zadania

Przedmiotem niniejszego zapytania  jest dostawa/usługa, roboty budowlane dla zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy, obejmującego budowę siłowni plenerowej, strefę relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz oświetlenie i monitoring terenu Otwartej Strefy Aktywności

Projekt przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Programie Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 1. Siłownia plenerowa składająca się z 6 urządzeń (urządzenia montowane oddzielnie):
  - wioślarz -1 szt.,
  - stepper – szt.,
  - rowerek-1 szt.,
  - orbitrek-1 szt.,
  - narciarz-1 szt.,
  - wyciskanie siedząc-1 szt.
  Nawierzchnia trawiasta z nasadzeniem 5 szt. drzew;
 2. Strefa relaksu obejmująca:
  - ławka- 4 szt.,
  - kosz na śmieci - 2 szt.,
  - stół do gier planszowych z siedziskami – 1 szt.,
  - 5 – cioelementowy stojak na rowery – 1 szt.
   Nawierzchnia trawiasta przylegająca do istniejącego chodnika;
 3. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym składający się z 3 urządzeń:
  - linarium stożek – 1 szt.,
  - huśtawka potrójna z bocianim gniazdem– 1 szt.,
  - ściana wspinaczkowa –– 1 szt.,
  - ogrodzenie panelowe o wysokości 123 cm z furtką wejściową
   Nawierzchnia z piasku o powierzchni 97,8 m2
 4. Oświetlenie terenu – oprawa parkowa ledowa – 2 szt. o łącznej mocy 150 VAT
 5. Monitoring – cyfrowa kamera obrotowa zamocowana na słupie oświetleniowym
 6. Tablica informacyjna zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że zamontowane urządzenia spełniają wymagane normy.

Szczegółowy opis stanowi załącznik:
- Projekt budowlany - załącznik nr  5
- Książka przedmiarów – załącznik nr 6

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45.22.38.00-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45.31.40.00.1Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

Termin i miejsce realizacji zadania.
Termin - do 31 sierpnia 2018 r.
Miejsce - działki oznaczone nr ewid. 785 oraz 486/3 w Wiślicy, obręb Wiślica

2. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności:

A. posiadają wiedzę i doświadczenie

-Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożony przez Wykonawcę Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone -co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na urządzeniu terenów rekreacyjnych bądź rekreacyjno – sportowych wraz z monitoringiem terenu o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcą dokumenty oraz oświadczenie(Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3).

B. dysponują potencjałem technicznym i kadrowym

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dołączone do oferty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy dołączone do oferty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

Brak dołączenia wymaganych załączników do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) cena–90 %
b) gwarancja – 10 %

4. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie kryterium

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) cena - wg następującego wzoru:

KC = CM / C x 90 (waga)

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:
KC – kryterium ceny
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty.

b) gwarancja – wg następującego wzoru:

                                                                                KG = G / GM x 10 (waga)

gdzie poszczególne litery oznaczają:
KG – kryterium gwarancji i rękojmi
GM – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 120 miesięcy
G – termin gwarancji i rękojmi analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 120 miesięcy.

W zakresie kryterium „gwarancja” okres gwarancji musi być wyrażony  w całych miesiącach (min. 84 miesięcy, max. 120 miesięcy). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 84  miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu oferty liczby miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyzna w tym kryterium punkty - przyjmując minimalny okres gwarancji i rękojmi 84 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu w/w kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów.

5.Termin i miejsce i składania ofert oraz sposób przygotowania ofert

A. Termin składania ofert: do 24 lipca 2018 r. do godz. 9:00
B. Miejsce składania ofert: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy. Nie otwierać przed 24.07.2018 r. do godz. 9:00
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy.

6.Terminy związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.Dokumenty składane przez Wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
 2. Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (zał.nr 2)
 3. Wykaz wykonanych robót (zał. nr 3)

8.Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

A. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
B. została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
C. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

9.Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10.Warunki zmiany umowy

 1. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
 2. Umowa zawarta z Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
 3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadanie stało się zbędne.
 4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
  - tych pracy jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
  - danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
  Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

11.Informacje dodatkowe

1.  Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona stosowna informacja, a termin składania ofert zostanie wydłużony o 7 dni kalendarzowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
3. Dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wykonawca przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych zawartych w ofercie  (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016  r. o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym oraz w celach związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Wiślicy”.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową zależnie od decyzji zamawiającego.

12. Osoba do kontaktu

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- Waldemar Błachut tel. 41 3690911
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

13. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych robót
4. Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
5. Załącznik Nr 5 – Projekt budowlany
6. Załącznik Nr 6 – Książka przedmiarów

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ 
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - POBIERZ 
Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - POBIERZ
Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych robót - POBIERZ 
Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - POBIERZ  
Załącznik Nr 5 – Projekt budowlany - POBIERZ 
Załącznik Nr 6 – Książka przedmiarów - POBIERZ