Niesłyszący

Konkurs otwarty, jednoetapowy o wartości poniżej kwoty 221 000 euro, przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej też Pzp

 

Wiślica, dnia 25.09.2018 r.

oznaczenie sprawy Or.271.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKACH KONKURSU

 

Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” na potrzeby Gminy Wiślica – Zamawiającego/Organizatora Nr sprawy: Or.271.5.2018

 

Zamawiający/Organizator Gmina Wiślica informuje o wynikach konkursu i otrzymanych ocenach:

 

Lp

Imię i nazwisko (nazwa) uczestnika konkursu

Adres (siedziba) uczestnika konkursu

Liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu kryteria

1

Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka „ARCHE-CON”

30-383 Kraków, Normandzka 34

49,75 pkt

#975

W prowadzonym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana praca złożona przez:

 

Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka „ARCHE-CON”, 30-383 Kraków, Normandzka 34,   

 

Od niniejszej decyzji uczestnikowi konkursu przysługują środki odwoławcze, których procedury określono w rozdziale XXIV Regulaminu Konkursu oraz w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Znak sprawy: OR. 271.5.2018

Wiślica, dnia 31.07.2018 r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dotyczy postępowania znak: Znak sprawy: OR. 271.5.2018 – prowadzonego w trybie konkursu otwartego, jednoetapowego o wartości poniżej kwoty 221 000 euro, przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający/Organizator konkursu Gmina Wiślica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” - Znak sprawy: OR. 271.5.2018.

 

W terminie do dnia 31.07.2018 roku do godziny 15:00 wnioski złożyli następujący Uczestnicy:

  1. Wniosek Nr 1 – złożony przez - Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka „ARCHE-CON”, 30-383 Kraków, Normandzka 34,

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 16.07.2018 r.

Znak:OR.271.5.2018

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie nr 500165915-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wiślica, Krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8, 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (url): www.umig.wislica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej - osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego:

pod adres: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - Sekretariat, 28-160 Wiślica

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy

Numer referencyjny: OR.271.5.2018


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”. 2. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej uwzględniającej powiązania z terenami sąsiednimi, atrakcyjnej dla osób w różnym wieku, mieszkańców i turystów, o każdej porze roku. Przestrzeni posiadającej walory rekreacyjne, edukacyjne, a także powodujące podniesienie atrakcyjności miejscowości. Utworzenie trasy turystycznej ma również umożliwić aktywny wypoczynek stanowiący pewną alternatywę dla wycieczek lokalnych, szczególnie dla rodzin z dziećmi przy niepewnej pogodzie. Dla mieszkańców ma to być teren służący codziennej rekreacji i wypoczynkowi. 3. Na terenie objętym konkursem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 4. Efektem konkursu może być również ewentualne sformułowanie wytycznych do opracowania zmiany planu miejscowego lub planu rewitalizacji, w takiej sytuacji zakłada się konieczność uwzględnienia ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiślica. 5. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 1) Projektowane zagospodarowanie terenu winno obejmować cały obszar opisany w punkcie III.3. niniejszego Regulaminu. 2) Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu powinna organizować przestrzeń publiczną, nadając jej charakter centrum, a także przestrzeń służącą kulturze, usługom społecznym, rekreacji i wypoczynkowi. 3) W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia i sugestie Organizatora zawarte w opisie projektu pn. "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy". 4) Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. 5) Projekt zieleni winien przewidywać adaptację istniejącego dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń z uwzględnieniem gatunków miejscowych. Dobór nowych nasadzeń powinien uwzględniać zmiany w czasie, a przez to zmieniające się relacje z architekturą i przestrzenią. Dopuszcza się zieleń niskopienną. Zakłada się, że zieleń ma być łatwa w utrzymaniu. 6) Komisja Konkursowa preferować będzie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w pełni wykorzystujące potencjał terenu, w których harmonijne rozwiązania przestrzenne będą szły w parze z zachowaniem wysokich standardów użytkowych i estetycznych. Premiowane będą również: − oryginalność rozwiązań − atrakcyjność dla mieszkańców i turystów − twórcze nawiązanie do lokalnej tradycji − funkcjonalność − bezpieczeństwo użytkowania − łatwość utrzymania obiektów − niskie koszty realizacji i funkcjonowania − możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób, w różnym wieku i o rożnej sprawności fizycznej i różnych warunkach pogodowych − interaktywność edukacyjna oparta o walory przyrodnicze i kulturowe. 7) Zaznaczone na załącznikach granice opracowania należy traktować jako orientacyjne. Dopuszcza się nieznaczne przekroczenie granic opracowania uzasadnione przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.


II.3) Główny kod CPV 71230000-9

Dodatkowe kody CPV

71000000-8,

71240000-2,

71220000-6,

71320000-7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O dopuszczenie do udziału w niniejszym konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu oraz w niniejszym Regulaminie. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego uczestnika konkursu lub osób skierowanych przez niego do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków, który otrzymał pozwolenie na budowę o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3, który przewidywał zagospodarowanie terenu o powierzchni nie mniejszej niż 15000 m2. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 4. Uczestnikami konkursu mogą być: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadający lub posługujący się osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do opracowania pracy konkursowej i należący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być: Osoby fizyczne oraz podmioty, które nie posiadają uprawnień wymaganych od uczestników konkursu, są członkami komisji konkursowej, brały udział w opracowywaniu warunków lub organizowaniu konkursu lub podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych. 6. Uczestnik konkursu musi posiadać formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożyć dokumenty ją potwierdzające. 7. Oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie dokona Zamawiający w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie (wg wzoru - Załącznik Nr 1) oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. VIII niniejszego Regulaminu "Informacje o oświadczeniach i dokumentach …". Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie, podlegać będą wykluczeniu z Konkursu. 8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się uczestnik konkursu, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również uczestnika konkursu: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 3) jeżeli uczestnik konkursu lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do reprezentowania uczestnika konkursu pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami sądu konkursowego, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że uczestnik konkursu dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 10. Wykluczenie następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Uczestnik konkursu podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub na podstawie pkt. 7. 2 niniejszego Regulaminu może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu uczestnika konkursu. Przedstawione przez uczestnika konkursu dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu uczestnika konkursu. 11. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez uczestnika konkursu środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, nie dotyczy uczestnika konkursu, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 12. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o wynikach kwalifikacji, uczestnik konkursu przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, uczestnik konkursu może przedstawić dowody, że powiązania z innym uczestnikiem konkursu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca - 25

realność, jakość i ekonomika rozwiązań - 25

funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 25

oryginalność projektu i zastosowanych rozwiązań - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 31/07/2018, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie pisemnej - osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - Sekretariat, 28-160 Wiślica do dnia 31.07.2018 r. do godz. 15:00 2. Jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. przesyłką kurierską), o terminie złożenia wniosku decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania wniosku np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia wniosku przesyłką kurierską. 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz załączniki musza być opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Opakowanie winno być zaadresowane: Gmina Wiślica ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica i posiadać oznaczenie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na: „Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 4. Przed upływem terminu składania wniosków, Uczestnik może wprowadzić zmiany do złożonego wniosku lub go wycofać. Wprowadzone zmiany do złożonego wniosku należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „Zmiana do „Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie na: „Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Zamawiający przyzna jedną I (pierwszą) nagrodę Uczestnikowi konkursu, którego praca uzyska najlepsze oceny Komisji Konkursowej według kryteriów określonych w Regulaminie. 2. Nagrodą dla zdobywcy I miejsca będzie zaproszenie przez Gminę Wiślica w terminie wskazanym w rozdz. X, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na ustalenie warunków przyszłej Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania opisanego w Rozdziale VI Regulaminu. 3. Pozostali uczestnicy Konkursu uzyskają zwrot kosztów udziału w wysokości 1000 zł. 4. Zwroty kosztów zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 5. W przypadku zwrotu kosztów zostaną one wypłacone przelewem na konto wskazane przez Uczestnika Konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu. 6. Zamawiający zastrzega możliwość nie przyznania I nagrody w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych i odstąpienia na tej podstawie od zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 7. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. W przypadku złożenia odwołania wypłata zwrotów kosztów uczestnictwa nastąpi po ostatecznym i/lub prawomocnym zakończeniu procedury odwoławczej. 9. W przypadku, gdy w terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia o wynikach Konkursu nie dojdzie do udzielenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji odpowiednio autora pracy konkursowej, która uzyskała kolejny najwyższy wynik punktowy z oceny. 10. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna z opisem w formie zeszytu A4, z ewentualnymi poprawkami wynikającymi z wytycznych Sądu Konkursowego, uwzględniającymi propozycję Organizatora zostaną dołączone jako załącznik do Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt wykonania tych opracowań pokrywa nagroda. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego z autorem (zespołem autorskim) nagrodzonej pracy, w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed ogłoszeniem Konkursu. Nie zawarcie przez Zamawiającego umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego z autorem (zespołem autorskim) nagrodzonej pracy oraz niezrealizowanie części zakresu zawartej umowy, nie stanowi dla autora (zespołu autorskiego) nagrodzonej pracy podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 12. Zamawiający staje się właścicielem nagrodzonej pracy konkursowej. 13. Autorzy prac nie nagrodzonych mogą je odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, po uzgodnieniu terminu odbioru.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1 DO 11 – POBIERZ

2. Załącznik Nr 1A - 12A – Mapy

Załącznik graficzny Nr 1 A – POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 2 A – POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 3 A – POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 4 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 5 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 6 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 7 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 8 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 9 A - POBIERZ 

Załącznik graficzny Nr 10 A - POBIERZ 

Załącznik graficzny Nr 11 A - POBIERZ

Załącznik graficzny Nr 12 A – POBIERZ

 

3. Załącznik Nr 1B - 13 B – Zdjęcia

Załącznik graficzny 1 B – POBIERZ

Załącznik graficzny 2 B - POBIERZ 

Załącznik graficzny 3 B - POBIERZ  

Załącznik graficzny 4 B - POBIERZ

Załącznik graficzny 5 B - POBIERZ 

Załącznik graficzny 6 B - POBIERZ

Załącznik graficzny 7 B - POBIERZ 

Załącznik graficzny 8 B - POBIERZ 

Załącznik graficzny 9 B - POBIERZ

Załącznik graficzny 10 B - POBIERZ 

Załącznik graficzny 11 B - POBIERZ  

Załącznik graficzny 12 B - POBIERZ

Załącznik graficzny 13 B – POBIERZ

4. Załącznik Nr 15 - Studium +aneks

Studium Wykonalności – POBIERZ 

Aneks Studium Wykonalności – POBIERZ

5. Załącznik Nr 16 -Decyzje lokalizacyjne

Decyzja 1 – POBIERZ 

Decyzja 2 – POBIERZ

Decyzja 3 – POBIERZ

6. Załącznik Nr 14 - Program Rewitalizacji - POBIERZ