Niesłyszący

Ruszyła realizacja Projektu „To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!” nr Projektu RPSW.09.01.00-26-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Z uwagi na to, że pragniemy dotrzeć ze wsparciem do jak najszerszego grona osób, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie plakatu rekrutacyjnego (zał. nr 1) na tablicy ogłoszeń, stronie WWW lub innym ogólnodostępnym miejscu, bądź przekazanie informacji o Projekcie i kontaktu do nas osobom zainteresowanym. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące innych form promocji Projektu. Jeżeli byliby Państwo w stanie wspomóc nas w zachęcaniu potencjalnych Kandydatów/ek do udziału w procesie rekrutacji, będzie to najbardziej produktywna forma współpracy, za którą będziemy zobowiązani.

Projekt jest realizowany w terminie 07.2018-04.2019 r.

Naszym głównym celem jest wsparcie 72 osób pełnoletnich zagrożonych ryzykiem ubóstwem i wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wyłącznie w gminach wiejskich należących do obszaru OSI ( obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych) województwa świętokrzyskiego  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez udział w projekcie i kompleksowe wsparcie UP w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

W skład grupy docelowej wchodzą:

 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • Osoby z niepełnosprawnością  (ON);
 • Osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

w tym:

 • kobiety –  min 44 osoby,
 • osoby bierne zawodowo, min 65 osób,
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, maks. 7 osób,
 • ON, min 4 osoby,
 • osoby z wyższym wykształceniem maks. 7 osób

Do grupy docelowej nie kwalifikują się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby poniżej 18 r. ż.,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • osoby korzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS

Osoby preferowane:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • osoby zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane w gminnych programach rewitalizacji;
 • kobiety;
 • ON;
 • Osoby w trudnej sytuacji materialnej: dochód poniżej 500 zł/os.

Dodatkowo zapewniamy stypendia szkoleniowe i stażowe, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji, opiekę wykwalifikowanych psychologów, trenerów, pośrednika pracy, zwrot kosztów dojazdu oraz catering podczas zajęć.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Będziemy zobowiązani za przychylną odpowiedź.

Jeżeli życzą sobie Państwo wysyłkę plakatu pocztą tradycyjną, prosimy o informację zwrotną.

W załączeniu przesyłamy także krótką informację  o Projekcie (zał. nr 3), do wykorzystania np. na Państwa stronie internetowej/portalu społecznościowym itp. wraz z plakatem.

Dodatkowe informacje, dokumenty rekrutacyjne można odnaleźć na stronie internetowej:

 http://www.mcdk-szkolenia.pl/to-jest-twoj-czas-wykorzystaj-szanse/

Kontakt: 699-670-683, e-mail: twojczas@mcdk-szkolenia.pl

 

Z poważaniem

Zespół projektu

 

____________________________________________________________________

MCDK Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Plakat - To jest Twój czas-wykorzystaj szansę!.jpeg