Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

Znak sprawy:OR.271.7.2018

Wiślica, dnia 16.11.2018 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

        Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 24.09.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin, nr sprawy: OR.271.7.2018

W postępowaniu wpłynęła 1 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 16.11.2018 r. o godz. 08:50.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium czas usunięcia usterki/awarii  od wezwania do dokonania naprawy

Ilość razem punktów

1

FLEXIPOWER GROUP

Sp. z o.o. Sp. K

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Majora Hubala 157

60,00

40,00

100,00

 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, 24.09.2018 r.

Znak sprawy:OR.271.7.2018

Zbiorcze zestawienie ofert

 

w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 434 100,71  zł brutto;

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto PLN

Czas usunięcia usterki/awarii  od wezwania do dokonania naprawy

1

FLEXIPOWER GRUP

Sp. z o.o. Sp. K

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Majora Hubala 157

5 679 480,36 zł

2 dni

 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, 14.09.2018 r.

Znak sprawy:OR.271.7.2018

Polska-Morawica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 177-401159

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 153-350463)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sprostowanie dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, Wiślica, 28-160. Polska Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik Tel.: +48 606206214 E-mail: Faks: +48 413690901 Kod NUTS: PL72 Adresy internetowe: Główny adres: www.umig.wislica.pl Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 24.09.2018 r. Składanie do godziny 10:00, otwarcie ofert o godzinie 10:15.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
Morawica
26-026
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.: +48 606206214
E-mail:
Faks: +48 413114680
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umig.wislica.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

Numer referencyjny: OR.271.7.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/09/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-350463

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 17/09/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 17/09/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 10:15

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 12.09.2018 r.

 

INFORMACJAdla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4austawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1

Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia oraz podzielił je na poszczególne etapy zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy, jak poniżej:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 do dnia:

etap I - dostawa i montaż instalacji solarnych nie później niż do dnia 30.11.2018 r.,

etap 2 - dostawa i montaż instalacji solarnych nie później niż do dnia 30.09.2019 r.,

etap 3 - dostawa i montaż instalacji solarnych nie później niż do dnia 31,10,2019 r.,

etap 4 - dostawa i montaż instalacji solarnych nie później niż do dnia 30.11.2019 r.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 17.09.2018 r. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, więc upłynie 17.11.2018 r., czyli Wykonawcy pozostaje ok. 10 dni roboczych na wykonanie dostawy i montażu 50 zestawów instalacji solarnych.

Jednocześnie zgodnie z § 20 ust, 1 pkt. 1 ppkt wzoru umowy:

1) za opóźnienie w wykonaniu terminu końcowego lub częściowego wykonania robót w wysokości 0,1 % oraz oddzielnie za zwlokę zakończenia terminu końcowego każdej instalacji - wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy 7, istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obwiązkach stron, co jest istotne z punkt widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 do dnia: etap 1 - dostawa i montaż instalacji solarnych nie potniej nit do dnia 31.12.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania etapu I

 

Pytanie 2

Wnosimy o usunięcie zapisu umowy par. 20 ust. 1 pkt 1). W obecnym czasie, na terenie Polski, realizowanych jest ponad 100 przetargów publicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii, każdy średnio zakłada montaż około 500 instalacji, co w całości daje to nakaz montażu ponad 50 tysięcy instalacji do końca tego roku. Tak duża ilość projektów, montaży i dostaw powoduje problemy z otrzymaniem towarów, dyspozycyjnością wykwalifikowanych projektantów, monterów, co zauważone zostało już przez środowisko branżowe (http://globenergia.pl/brakuje-instalatorow-kolejne-przetargi-na-fotowoltaike-uniewazniane/ ). Całość tych czynników może przekładać się na terminowość realizacji inwestycji, nie tylko z zakresu systemów fotowoltaicznych. Na opóźnienia w szczególności mogą być narażone inwestycje, który realizacja lub etap realizacji ma zostać zakończony w bieżącym roku. Wnosimy, by Zamawiający, mając na uwadze realia wykonywania inwestycji zakresu OZE, usunął wskazany paragraf  umowy lub odpowiednio go modyfikował.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu.

 

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podłączenia modułu LAN z istniejącym ruterem Użytkownika lub lokalna siecią  WLAN w 50-ciu lokalizacjach (instalacje solarne). Prosimy o potwierdzenie, że wybór tych lokalizacji należy do Wykonawcy oraz, że  dla pozostałych lokalizacji dostarczenie moduły nie jest wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący zaprogramowania i uruchomienia układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu z 50 na 25 instalacji kolektorów słonecznych. 

informuje, że Ilość instalacji kolektorów słonecznych podłączonych modemem komunikacyjnym WLAN do regulatora dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie Nr 1  - 5  instalacji

Zadanie Nr 2 – 10 instalacji

Zadanie Nr 3 – 6 instalacji

Zadanie Nr 4 – 4 instalacje

Zamawiający wskaże instalacje, które mają zostać podłączone oraz potwierdza, że dostarczenie modułu LAN w pozostałych przypadkach nie jest wymagane.

 

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy mailem zwrotnym otrzymanie elektronicznego JEDZ przesłanego również przy pomocy poczty elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdzi otrzymanie JEDZA jeżeli wykonawca wskaże w treści wiadomości chęć otrzymania potwierdzenia.

 

Pytanie 5

Prosimy o informacje jakie dokumenty ma zawierać dokumentacja powykonawcza złożona przez Wykonawcę min. 5 dni przed zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy  pra 15 ust. 2 pkt 2) z uwzględnieniem zmian ilości wymaganych dokumentów, operat powykonawczy 3 egz., który musi zawierać:

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru – 3 egz.,

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu

i Inspektora Nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 3 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz.,

d) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji – 3 egz.,

 

 

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że zadanie realizowane jest w formule „dostawa i montaż”.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn

 

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Przedmiotowe postępowanie przygotowanie jest w formule dostaw z montażem, a wykonanie zadań wskazanym charakterze, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi. Co więcej niejednokrotnie posiadanie uprawnień budowlanych w danym zakresie nie świadczy o doświadczeniu osób w wykonywaniu tego typu zadań. Osoby nieposiadające uprawnień, ale wielokrotnie koordynujące podobnego typu inwestycje (posiadające  faktyczne doświadczenie) mogą znacznie lepiej kierować prowadzonymi pracami.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. 9.4.2 b) SIWZ, Zamawiający wymaga kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy wymagane  zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedstawiona wartość procentowa wymaganego zabezpieczenia jest to maksymalną dopuszczaną przez ustawodawcę  (art. 150 ust 2 Pzp). Kwestia żądania od wykonawcy zabezpieczenia jest sprawą fakultatywną, gdzie nie został narzucony w żaden sposób wymóg określania zabezpieczenia na maksymalnym możliwym poziomie. Warto zauważyć, że znane są postępowania publiczne, których wartości ofert znacznie przekraczają szacunkową wartość przedmiotowego zadnia, a jednak wielkość zabezpieczenia była znacznie niższa. Prosimy o zmianę wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny podanej w ofercie. Proponowana zmiana zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu zamówienia i tym samym w pełni pozwoli zabezpieczyć ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia.

 

 

Pytanie 9

Prosimy o informacje na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart katalogowych, certyfikatów kolektorów oraz zasobników solarnych?

Odpowiedź:

Przed podpisaniem umowy

 

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na charakter prac (dostaw i montaż instalacji solarnych) Zamawiający nie będzie wymagał wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił:

„Wykonawca po zakończeniu robót sporządzi i przekaże zamawiającemu operat geodezyjny

powykonawczy wykonanych robót jeżeli będzie wymagany.”

 

 

Pytanie 11

Prosimy o usunięcie zapisu umowy dotyczących konieczności wykonania dokumentacji powykonawczej - §3 ust. 3 oraz 4. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w charakterze dostaw z montażem, a nie robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Udokumentowanie wykonanych instalacji i ich zakres jest niezbędne na etapie wykonawstwa i trwałości projektu

 

 

 

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na charakter prowadzonych prac (dostawa i montaż urządzeń) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia Dziennik budowy. Wskazany rodzaj prac zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie wymaga prowadzenia Dziennika budowy.

Odpowiedź:

Użyte sformułowanie „Dziennik budowy” ma na celu stworzenie właściwej kontroli nad realizowanym montażem. Do wskazanego dziennika budowy nie maja zastosowania przepisy o nadzorze budowlanym i nie wymaga rejestracji. 

 

 

 

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie że zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zakup i montaż grzałki elektrycznej nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.

Zamawiający potwierdza, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej do zasobnika jest
w zakresie mieszkańca na jego wyraźną prośbę i jego koszt.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż UPS ( system awaryjnego podtrzymania napięcia) nie leży w gestii Wykonawcy, a koszt jego zakupu i montażu leży po stronie Użytkownika.

Odpowiedź:

Zakup i montaż UPS nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.

Zamawiający potwierdza, że ewentualny zakup i montaż UPS jest w zakresie mieszkańca na jego wyraźną prośbę i jego koszt.

 

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienianie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że koszt zakupu i montażu reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji dla każdej instalacji solarnej.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy wraz z zakupem pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, że podłączenie górnej wężownicy do istniejącej instalacji c.o.(bez zestawu pompowego) leży po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji. Montaż pompy jest możliwy na wyraźną prośbę mieszkańca i na jego koszt.

Pytanie 17

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez wolny kanał wentylacyjny?  Jeśli tak po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – Wykonawcy czy Użytkownika instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, prowadzenie rur solarnych powinno odbywać się z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Prowadzenie rur solarnych z dachu do kotłowni jest możliwe przez nieczynny kanał wentylacyjny/palny lub przez szyb techniczny. Ewentualne uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie mieszkańca.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że okres udzielonej gwarancji oraz rękojmi dla inwestycji wynosi 60 miesięcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt, 8.2 SIWZ:

minimalny termin rękojmi wynosi 60 miesiące  i gwarancji jakości 60 miesięcy na wykonane roboty (dostawę i montaż instalacji). Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie. 

Pytanie 19

Prosimy o wyrażenie zgody, aby Wykonawca mógł przedstawić do umowy Kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie kosztorysu w formie uproszczonej, jednak zastrzega, że jego forma ma być skonsultowana z Zamawiającym przed jego złożeniem.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż zaworu antyskażeniowego nie jest wymagany przy montażu zestawu solarnego. Ewentualny jego montaż możliwy jest na wyraźną prośbę mieszkańca i jego koszt przy głównym wodomierzu na wejściu wodociągu do budynku

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji solarnej leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika jest obowiązkowy, a koszt jego demontażu jako koszt niekwalifikowany leży w gestii Użytkownika/Właściciela budynku

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że demontaż istniejącego zbiornika, jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji po za obrębem budynku mieszkalnego (budynek gospodarczy, grunt).

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z OPZ oraz dokumentacja projektową przewiduje montaż części instalacji na gruncie.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb montowania instalacji solarnej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zlecania montaży na budynkach gospodarczych. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca używa w tym przypadku mieszanej stawki VAT (8% oraz 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28

Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

W zakresie przetargu nie występują obiekty objęte ochrona konserwatorską.

 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 24.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

  1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

 

„Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

„Nie otwierać przed 24.09.2018 r. godz. 10:15”.

 

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godz. 10:00.

 

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1     Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 24.09.2018r. godz. 10:15.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, 14.08.2018 r.

Znak sprawy:OR.271.7.2018

Polska-Wiślica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 155-355819

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 153-350463)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
Wiślica
28-160
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.: +48 606206214
E-mail:
Faks: +48 413690901
Kod NUTS: PL72

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umig.wislica.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

Numer referencyjny: OR.271.7.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/08/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-350463

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: I.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy

Zamiast:

Miasto i Gmina Morawica

ul. Spacerowa 7

Morawica

26-026

Polska

Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik

Tel.: +48 606206214

E-mail:

Faks: +48 413114680

Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umig.wislica.pl

Powinno być:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

Wiślica

28-160

Polska

Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik

Tel.: +48 606206214

E-mail:

Faks: +48 413690901

Kod NUTS: PL72

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umig.wislica.pl

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - POBIERZ

____________________________________________________________________________________________________________________

Polska-Morawica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 153-350463

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
Morawica
26-026
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.: +48 606206214
E-mail:
Faks: +48 413114680
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umig.wislica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

 

Numer referencyjny: OR.271.7.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
71220000
71320000
09300000
09330000
09331000
45317000
45317300
45311000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Zasieg terytorialny Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” która obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 527 zestawów płaskich kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 369 zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 300 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 7 zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 300 litrów montowanych na gruncie osób fizycznych,

c) 147 zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 400 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 4 zestawy składające się z 3 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 400 litrów montowanych na gruncie osób fizycznych.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki/awarii od wezwania do dokonania naprawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

PROJEKTY PARASOLOWE

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

„Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż: 2 500 000,00 PLN

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej:

• 1 dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum

2 000 000,00 PLN brutto,

lub

• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorów słonecznych o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto.

Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty;

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

• Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową kolektorów słonecznych (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania) –

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert:

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

b) zaświadczenie z właściwego naczelnik urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4) Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są również formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2018
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr inż. Stanisław Krzak
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2. Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ

3. Załącznik nr2: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - POBIERZ

4. Załącznik nr 3:  Wzór umowy - POBIERZ

5. Załącznik nr 4: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - POBIERZ

6. Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania  JEDZ - POBIERZ

7. Załącznik nr 5a: Instrukcja składani JEDZ w formie elektronicznej - POBIERZ

8. Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - POBIERZ

9. Załącznik nr 7:  Dokumentacja  w tym:

- Opis przedmiotu zamówienia  - POBIERZ

- Projekt BW-300-2- dach płaski - POBIERZ

- Projekt BW-300-2- dach skośny - POBIERZ   

- Projekt BW-300-2- elewacja - POBIERZ

- Projekt BW-300-2- grunt - POBIERZ 

- Projekt BW-400-3- dach płaski - POBIERZ

- Projekt BW-400-3- dach skośny - POBIERZ 

- Projekt BW-400-3- elewacja  - POBIERZ

- Projekt BW-400-3- grunt - POBIERZ