Niesłyszący

Wybory Samorządowe 2018

 


Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 r. 

1. Wybory do Rady Miejskiej w Wiślicy- pdf 

2. Wybory na  Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica - pdf 


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 15

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 15 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Wiślicy obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Wiślicy unieważniła zarejestrowaną listę nr 19 – KWW Łukasza Cielocha wskutek skreślenia kandydata z listy, tym samym w okręgu wyborczym pozostał zarejestrowany 1 kandydat na radnego.
 2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 15 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 18 KWW NASZE MIASTO I GMINA WIŚLICA

1)    GRIGO Danuta Renata

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


                                                                              

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 3

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Wiślicy obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Wiślicy unieważniła zarejestrowaną listę nr 19 – KWW Łukasza Cielocha wskutek skreślenia kandydata z listy, tym samym w okręgu wyborczym pozostał zarejestrowany 1 kandydat na radnego.
 2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 3 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 18 KWW NASZE MIASTO I GMINA WIŚLICA

1)   GOCYK Jacek

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


Obwieszczenie

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2018 r.

w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Wiślicy oraz unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wiślicy w okręgu wyborczym nr 15 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Cielocha w wyborach zarządzonych na dzień 21 października.

Na podstawie art. 436 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej, co następuje:

§ 1.

 1. Skreśla się Pana Mateusza Damiana Szostaka, zam. w Skotnikach Dolnych z zarejestrowanej listy kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Cielocha, w okręgu wyborczym nr 15 wskutek złożenia przez kandydata oświadczenia o cofnięciu zgody na kandydowanie na piśmie.
 2. Unieważnia się zarejestrowaną listę nr 19- KWW Łukasza Cielocha do Rady Miejskiej w Wiślicy w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wskutek skreślenia kandydata z listy.

§ 2.

Obwieszczenie podaje się niezwłocznie do wiadomości wyborców  w okręgu wyborczym Nr 15 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej w Skotnikach Dolnych  z siedzibą w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych i przesyła się Komisarzowi Wyborczemu Kielce II.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


Obwieszczenie

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2018 r.

w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Wiślicy oraz unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wiślicy w okręgu wyborczym nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Cielocha w wyborach zarządzonych na dzień 21 października.

Na podstawie art. 436 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej, co następuje:

§ 1.

 1. Skreśla się Pana PIOTRA JASIŃSKIEGO, zam. w Ostrowie z zarejestrowanej listy kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Cielocha, w okręgu wyborczym nr 3 wskutek złożenia przez kandydata oświadczenia o cofnięciu zgody na kandydowanie na piśmie.
 2. Unieważnia się zarejestrowaną listę nr 19- KWW Łukasza Cielocha do Rady Miejskiej w Wiślicy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wskutek skreślenia kandydata z listy.

§ 2.

Obwieszczenie podaje się niezwłocznie do wiadomości wyborców w okręgu wyborczym Nr 3 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej w Wiślicy z siedzibą w Gimnazjum w Wiślicy i przesyła się Komisarzowi Wyborczemu Kielce II.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


Zestawienie numerów telefonów do Obwodowych Komisji Wyborczych:

 1. Gimnazjum Wiślicy - 41-3792-069 lub 41-3690-969
 2. Hala Sportowa w Wiślicy - 41-3792-026 lub 41-3690-970
 3. Świetlica w Chotlu Czerwonym - 576-748-315
 4. Remiza w Szczerbakowie - 576-748-317
 5. Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych - 41 3792-615


dyżury.jpeg


Zarządzenie Nr 108/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 18 października 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów wyborców i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z wyborami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

Dzień 20 października 2018 r.(sobota) tel. 41 369 09 00,

Od godz. 8.00 do godz. 12.00 – Klaudia Bondar,

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny – tel. 41 369 09 16

Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

Dzień 21 października 2018 r. (niedziela) tel. 41 369 09 00,

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

Godz. 5.00 – 12.00 Ewa Czerw

Godz. 12.00 – 19.00 Edyta Sułek

Godz. 19.00 - do zakończenia Małgorzata Syrkiewicz

Referat Organizacyjny: tel.: 41 369 09 14 ; 41 369 09 16

Godz. 7.00 - 21.00 Łukasz Kaleta, Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Godz. 5.00 - 9.00 i od 19.00 – do zakończenia Jacek Nizioł

Poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny tel. 530 952 860

Godz. 5.00 – 10.00, i od 20.30 do zakończenia Jacek Balicki – Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica –współdziałając z Panią Martą Podsiadło – Urzędnikiem Wyborczym, poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255.

Od godz. 19.00 do zakończenia Przemysław Marzec – Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej  Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 501 100 939.

§ 2.

Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia, bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia wyborów na terenie Miasta i Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat  Policji w Solcu-Zdroju oraz właściwego Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Stanisław KRZAK


Wiślica 2018-10-18

Dyżury

Miejskiej  Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 20.10 - 21.10.2018 r.

L.p

Data

Godziny

 1.  

20.10

800-1200

 1.  

21.10

700- do zakończenia wyborów

 

Poza w/w godzinami dyżur telefoniczny pełni Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy pod nr telefonu 667 925 577.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27.

 1. Przewodniczący: Józef Stanisław Siwy, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Małgorzata Cegielska, zam. Kuchary

Członkowie:

3. Joanna Anna Grzywa, zam. Szczerbaków

4. Violetta Halina Kabat, zam. Gorysławice

5. Bogdan Stanisław Pasek, zam. Górki

6. Maria Barbara Syrkiewicz, zam. Wiślica

7. Andrzej Piasecki , zam. Wiślica

8. Danuta Jasińska, zam. Wiślica

9. Bartosz Paweł Kaleta, zam. Koniecmosty

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie

Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy

/ Józef Stanisław Siwy /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy, ul. Podwale 1.

 1. Przewodniczący: Tomasz Marcin Czyszczoń, zam. Wawrowice
 2. Zastępca Przewodniczącego: Marek Krzysztof Siwy, zam. Wiślica

Członkowie:

3. Edyta Beata Religa, zam. Skotniki Górne

4. Julia Bobowska, zam. Wiślica

5. Maria Zdzisława Kobus, zam. Ostrów

6. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty

7. Jarosław Kazimierz Lalewicz, zam. Chotel Czerwony

8. Dorota Barbara Krzak, zam. Kobylniki

9. Klaudia Patrycja Kocel-Złomek, zam. Szczerbaków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie

Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy

/ Tomasz Marcin Czyszczoń /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

 1. Przewodniczący: Edyta Renata Gawor, zam. Chotel Czerwony
 2. Zastępca Przewodniczącego: Iwona Zyta Jałocha, zam. Wiślica

Członkowie:

3. Agnieszka Katarzyna Chrobot, zam. Szczytniki

4. Roman Jan Warszawa, zam. Hołudza

5. Ilona Maria Gaweł, zam. Łatanice

6. Dawid Kucięba, zam. Busko-Zdrój

7. Patrycja Kamila Śledź, zam. Wiślica

8. Mieczysław Kolanowski, zam. Gluzy

9. Małgorzata Kwapisz, zam. Szczerbaków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie

Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

/ Edyta Renata Gawor /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

 1. Przewodniczący: Magdalena Anna Bobowska, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Sylwester Tadeusz Lasak, zam. Szczerbaków

Członkowie:

3. Barbara Elżbieta Walocha, zam. Wawrowice

4. Teresa Wiśniewska, zam. Szczytniki

5. Małgorzata Kwiatek, zam. Szczerbaków

6. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki

7. Karolina Stanisława Sekuła, zam. Kobylniki

8. Karolina Elżbieta Dąbek, zam. Jurków

9. Barbara Baczyńska, zam. Górki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie

Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/ Magdalena Anna Bobowska /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

 1. Przewodniczący: Monika Agnieszka Madej, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Lidia Boksa, zam. Skotniki Górne

Członkowie:

3. Ewelina Magdalena Rzępała, zam. Gorysławice

4. Jerzy Józef Dziadek, zam. Skorocice

5. Bartosz Stanisław Lis, zam. Sielec

6. Roksana Matyszkiewicz, zam. Skorocice

7. Anna Małgorzata Firka, zam. Ostrów

8. Aleksandra Gaweł, zam. Łatanice

9. Stanisław Henryk Szostak, zam. Skotniki Dolne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie

Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

/ Monika Agnieszka Madej /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27.

 1. Przewodniczący: Grzegorz Stefan Kamiński, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Stoczkiewicz, zam. Wiślica

Członkowie:

3. Elżbieta Maria Kowalik, zam. Gorysławice

4. Paweł Lucjan Służalski, zam. Kobylniki

5. Małgorzata Sylwia Dybała, zam. Kobylniki

6. Stefan Antoni Bryk, zam. Sielec

7. Małgorzata Krystyna Jasińska, zam. Gorysławice

8. Krystian Bartłomiej Wiśniewski, zam. Ostrów

9. Julita Maria Zwolska-Grochowina, zam. Wiślica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie

Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy

/ Grzegorz Stefan Kamiński /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy, ul. Podwale 1.

 1. Przewodniczący: Joanna Mariola Białkiewicz, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Anna Drechnowicz, zam. Gluzy

Członkowie:

3. Weronika Katarzyna Ciślak, zam. Kuchary

4. Walentyna Małgorzata Dąbek, zam. Jurków

5. Aleksandra Grażyna Głowacka, zam. Gorysławice

6. Pelagia Janina Bugaj, zam. Wiślica

7. Sebastian Wojciech Kobus, zam. Ostrów

8. Justyna Iwona Konopa, zam. Wiślica

9. Karol Piotr Stoczkiewicz, zam. Wiślica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie

Nr 2 na Hali Sportowej w Wiślicy

/ Joanna Mariola Białkiewicz /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds.Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds.Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds.Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

 1. Przewodniczący: Barbara Elżbieta Załęcka, zam. Chotel Czerwony
 2. Zastępca Przewodniczącego: Renata Maria Gaweł, zam. Łatanice

Członkowie:

3. Anna Dorota Niziołek, zam. Górki

4. Magdalena Katarzyna Cupiał, zam. Ostrów

5. Dominik Marcin Kulawczyk, zam. Skotniki Dolne

6. Tomasz Biskup, zam. Wiślica

7. Dominika Sagan, zam. Łatanice

8. Adrian Mateusz Mącznik, zam. Ostrów

9. Ilona Maria Stojek, zam. Szczerbaków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds.Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds.Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie

Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

/ Barbara Elżbieta Załęcka /

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

 1. Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec
 2. Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Wioletta Borzęcka, zam. Szczerbaków

Członkowie:

3. Dorota Sadowska, zam. Szczytniki

4. Izabela Martyna Pisarska, zam. Wiślica

5. Aleksandra Ciołek, zam. Ostrów

6. Natalia Anita Borzęcka, zam. Szczerbaków

7. Agnieszka Anna Wanat, zam. Szczerbaków

8. Magdalena Mariola Szymańska, zam. Górki

9. Ewa Irena Adamczyk, zam. Górki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie

Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/ Krzysztof Widłak /


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

 1. Przewodniczący: Barbara Maria Głombińska, zam. Skotniki Górne
 2. Zastępca Przewodniczącego: Henryk Domagała, zam. Skotniki Dolne

Członkowie:

3. Paulina Lisek, zam. Szczerbaków

4. Marek Jerzy Trzęsień, zam. Kobylniki

5. Monika Maria Borzęcka, zam. Gorysławice

6. Łukasz Andrzej Madej, zam. Ostrów

7. Dorota Czerw, zam. Skorocice

8. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne

9. Jacek Stanisław Milewski, zam. Skotniki Górne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie

Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

/ Barbara Maria Głombińska / 

 

 

 


Wiślica 2018-10-03

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

               Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się 08.10.2018 roku w Domu Strażaka w Wiślicy:

- o godz. 8.00 dla komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- o godz. 9.00 dla komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

 Na pierwszym posiedzeniu komisja winna ująć w porządku obrad następujące sprawy:

1.  wybór ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy,

2. omówienie swoich zadań i trybu pracy, a także obowiązków i uprawnień członków,

3. ustalenie zadań do dnia wyborów, w tym związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów,

4. zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządzenia planu pracy.

W związku z powyższym proszę o obowiązkową obecność na w/w posiedzeniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Obwieszczenie - pdf


Obwieszczenie - pdf


Obwieszczenie - pdf


Uchwała Nr 3/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 1 października 2018 r.

 

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
.

    

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy, następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA PONIDZIA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO I GMINA WIŚLICA

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA CIELOCHA

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA WIŚLICY

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący:

/-/ Anna Kafara                                                                             

Zastępca Przewodniczącego:

/-/ Edyta Ewa Szostak                                                                .

Członkowie:

/-/ Andrzej Stanisław Badocha                                                     

/-/ Lidia Kazimiera Bała                                                                                                                

/-/ Wiesława Zofia Dobaj                                                             

/-/ Dorota Halina Jasińska                                                           

/-/ Renata Musiał

/-/ Zdzisława Stanisława Romańska - Mącznik        


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 1 października 2018 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA PONIDZIA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO I GMINA WIŚLICA

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA CIELOCHA

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA WIŚLICY

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


K o m u n i k a t

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 28 września 2018 r.

 

Informuje się, że w dniu 1 października 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy, pokój nr 13 w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, odbędzie się losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych do Rady Miejskiej
w Wiślicy stosownie do przepisu art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna KafaraUCHWAŁA.jpegWiślica 2018-09-18

Dyżury

Miejskiej  Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 18.09 - 26.09.2018 r.

L.p

Data

Godziny

 1.  

18.09.2018 r.

900-1300

 1.  

19.09.2018 r.

900-1300

 1.  

20.09.2018 r.

900-1300

 1.  

21.09.2018 r.

900-1300

         5. 

24.09.2018 r.

900-1300

         6.

25.09.2018 r.

900-1300

         7.

26.09.2018 r.

900-2400

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara


Wiślica 2018-09-12

Dyżury

Miejskiej  Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 13.09 - 17.09.2018 r.

L.p

Data

Godziny

 1.  

13.09.2018 r.

900-1300

 1.  

14.09.2018 r.

900-1300

 1.  

15.09.2018 r.

900-1300

 1.  

17.09.2018 r.

900-2400

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna KafaraWiślica 2018-09-12

Skład

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

 1.  

Anna

Kafara

Przewodniczący Komisji

 1.  

Edyta Ewa

Szostak

Zastępca Przewodniczącego

 1.  

Małgorzata Marzanna

Boberek

Członek

 1.  

Wiesława Zofia

Dobaj

Członek

 1.  

Lidia Kazimiera

Bała

Członek

 1.  

Dorota Halina

Jasińska

Członek

 1.  

Renata

Musiał

Członek

 1.  

Mateusz Jan

Kobus

Członek

 

Zdzisława Stanisława

Romańska -Mącznik

Członek

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy jest Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 – pokój nr 13 (I piętro),  telefon nr 41 3690904 , faks nr 41 3690901.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Anna Kafara

 


ZAPROSZENIE na szkolenie.jpeg

komunikat komisarza wyborczego powiat buski.jpeg

komisja_powiatowa.jpeg

komisja_miejska.jpeg

Postanowienie KW II w sprawie zwołania pierwszych posiedzień TKW.jpeg


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na postawie art. 114 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyznacza się:

 • w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)
 • w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.

§ 3

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica,  w wyżej wymienionych miejscach, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Stanisław KRZAK

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy w wyborach do Rady Miejskiej w Wiślicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gorysławice, Sielec

1

2

Kobylniki

1

3

Wiślica

1

4

Jurków

1

5

Koniecmosty, Kuchary

1

6

Ostrów, Wawrowice

1

7

Brzezie, Gluzy, Hołudza

1

8

Chotel Czerwony

1

9

Łatanice

1

10

Górki

1

11

Szczerbaków

1

12

Szczytniki

1

13

Skotniki Dolne

1

14

Skotniki Górne

1

15

Skorocice

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy mieści się:

w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                      /-/ Stanisław Zygmunt KRZAK