Niesłyszący

Sesja Nr XLII z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/305/2018 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 r.

305.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/306/2018 -  w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17.10.2007 w sprawie: rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu.

306.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/307/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy pomiędzy Gminą Wiślica a Województwem Świętokrzyskim

307.pdf  

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/308/2018 -  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiślica oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Wiślica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

308.pdf  

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/309/2018 -  w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

309.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/310/2018 -  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

310.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 sierpień 2018 r.

Uchwała Nr XLII/311/2018 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/263/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.

311.pdf