Niesłyszący

Informacja dot.zadania ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.”

Informacja dot. zadania ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie  Gminy Wiślica” 

Dofinansowanie  zadania  ze  środków  WFOŚiGW  w   Kielcach

WFOŚ.png

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, iż realizacja zadania pn. ,, Usuwanie  azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica” będzie dofinansowana  ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Koszt  całkowity zadania wynosi
28.204,00 zł. Z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 14.102,00zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.